Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Bazı mallarla ilgili katma değer vergisi oranları yeniden belirlendi

Bakanlar Kurulu, vergi oranlarının belirlenmesi ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 inci maddesiyle verilen yetkiyi, 06 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13426 sayılı Kararı ile kullanarak, Katma Değer Vergisine tabi bazı malların tesliminde uygulanacak vergi oranlarını, 07 Nisan 2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirledi. Yayımlanan Karar’la; bazı malların tesliminde uygulanan oranı % 8’e, bazı malların teslimin uygulanan oranı ise % 1’e indirildi.

1. Kararnameyle yapılan düzenleme
06 Nisan 2008 tarih ve 26839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13426 sayılı “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile;
– Bazı malların tesliminde uygulanan katma değer vergisi oranının % 8’e indirilmesi,
– Bazı mükelleflerin 31.12.2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde bu teslimlerde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanması öngörülmüştür.

2. Tesliminde oranı % 8’e indirilen mallar
2008/13426 sayılı Kararla, 24.12.2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki II sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümüne eklenen 9 no.lu sırada yapılan düzenlemeyle bazı malların tesliminde uygulanan katma değer vergisi oranı % 8’e indirilmiştir.
07 Nisan 2008 tarihinden itibaren teslimi % 8 oranına tabi mallar aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Söz konusu mallar kararda, 18.12.2007 tarihli ve 2007/13007 sayılı Kararnamenin eki İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları itibariyle tanımlanmıştır.)

G.T.İ.P Numarası Mal İsmi
84.29.52.10.00.00 Paletli ekskavatörler (kulesi 360 derece dönebilen)
84.29.52.90.00.11 Lastik tekerlekli olanlar (kulesi 360 derece dönebilen makina ve cihazlar)
84.29.59.00.10.11 Beko loder
84.47 Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları
84.52.10 Ev tipi dikiş makinaları
84.52.21.00.00.00 Otomatik üniteler (diğer dikiş makinaları)
84.52.29.00.00.00 Diğerleri (diğer dikiş makinaları)
84.58 Metal işlemeye mahsus torna tezgahları (tornalama merkezleri dahil)
84.59 Metalleri talaş kaldırmak suretiyle delmeye, raybalamaya, frezelemeye, diş açmaya veya vida yuvası açmaya mahsus takım tezgahları (kızaklı işlem üniteleri dahil) [84.58 pozisyonundaki torna tezgahlan (tornalama merkezleri dahil) hariç)

3. Tesliminde oranı % 1’e indirilen binek otomobiller
30.12.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2007/13033 sayılı Karar’la binek otomobillerin KDV oranı % 1 olarak belirlenmiş, bunların alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, bu araçları tesliminde ise oranın % 18 olması öngörülmüştür.
Bu defa 06 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13426 sayılı Karar’ın 2. maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerin, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek üzere iktisap ettikleri ve 31.12.2007 tarihi itibarıyla aktiflerinde veya envanterlerinde bulunan binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren 2 yıl geçtikten sonra teslime konu olması halinde, bu teslimlerde % 1 katma değer vergisi oranı uygulanması öngörülmüştür.
Yeni Karar’la bir yandan faaliyeti binek otomobillerini kiralamak veya çeşitli şekillerde işletmek olanlar, 2007/13033 sayılı Karar’la yapılan oran değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunmaya çalışılırken, bir yandan da iki yıllık elde tutma süresi konularak kötüye kullanımın önüne geçilmek istendiği anlaşılmaktadır. Yapılan düzenlemeye göre, bir binek otomobilinin % 1 oranında KDV’ye tabi olması için aşağıda yazılı koşulların tamamının var olması gerekir:
a) Teslim, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinin (b) bendine göre binek otomobillerin alımında yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükelleflerce yapılmalıdır. Yüklenilen katma değer vergisini indirim hakkı bulunan mükellefler, faaliyeti kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya işletilmesi olanlardır.
b) Teslime konu binek otomobili, kiralamak veya çeşitli şekillerde işletilmek üzere iktisap edilmiş olmalıdır. Faaliyeti binek otomobillerinin kiralanması veya işletilmesi olsa dahi, bu amaçla edinilmeyen binek otomobillerinin tesliminde % 1 oranı uygulanamayacaktır.
c) Teslime konu binek otomobili 31.12.2007 tarihi itibarıyla işletme aktifinde olmalıdır. Bu tarihten sonra edinilen binek otomobilleri % 1 oranına tabi tutulamayacaktır.
d) Teslimin, binek otomobillerinin iktisap tarihinden itibaren en az 2 yıl geçtikten sonra olması gerekir. 31.12.2007 tarihi itibarıyla işletme aktifinde olsa dahi, edinilen tarihten itibaren 2 yıl geçmeden yapılan teslimlerde % 1 oranı uygulanamayacaktır.

4. Karar’ın yürürlük tarihi
06 Nisan 2008 tarih ve 26839 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13426 sayılı Karar’ın yürürlük tarihi 07.Nisan 2008 pazartesidir. Karar ile KDV oranı indirilen malların bu tarihten sonraki teslimlerinde yeni oranlar uygulanacaktır.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net