Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Serbest muhasebecilerin mali müşavir olabilmelerine olanak sağlayan yönerge hazırlandı

Serbest Muhasebecilerin Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olabilmeleri için gerekli olan eğitim ve sınav konularını düzenleyen yönerge Maliye Bakanlığınca imzalanmıştır.
Sınavla ilgili eğitim sürecinin başlatılması için odaların çalışmaları devam etmektedir. 

Konuya ilişkin yönerge

Mesleki Uyum Eğitimi İle Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına
İlişkin Usul ve Esaslar

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1— Bu düzenlemenin amacı;
a) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına girecek Serbest Muhasebecilere uygulanacak Mesleki Uyum Eğitiminin,
b) Mesleki Uyum Eğitimini tamamlayan Serbest Muhasebecilerin girecekleri Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarının, usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam
Madde 2— Bu düzenlemenin kapsamını;
a) Mesleki Uyum Eğitiminin konularını, yöntemlerini ve katılım ücretlerini belirlemeye ilişkin esaslar,
b) Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavının kapsamı, yapılma biçimi ve zamanı,
c) Diğer konular
oluşturur.

Dayanak
Madde 3— Bu düzenleme; 3568 sayılı Kanuna 5786 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen Geçici 11 inci madde hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 4— Bu düzenlemelerde geçen;
Bakanlık: Maliye Bakanlığı’nı,
Birlik: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği’ni (TÜRMOB),
Odalar: Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odalarını,
Serbest muhasebeci: 3568 sayılı Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen işleri yapan ve 4 üncü maddesindeki genel şartlar ile 3568 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin 5786 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılan (B) fıkrasında belirtilen özel şartları taşıyan meslek mensuplarını, Mesleki uyum eğitimi: 3568 sayılı Kanuna 5786 sayılı Kanunun 20 nci
maddesi ile eklenen Geçici 11 inci maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Serbest Muhasebeci unvanını almış olanlar ile Serbest Muhasebecilik stajına devam edip başarılı olanlardan, Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına girecek
olanlar için, usul ve esasları aşağıda belirlenen ve Birlik tarafından verilen eğitimi, Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı: 5786 sayılı Kanunun 20 inci maddesi ile 3568 sayılı Kanuna eklenen Geçici 11 inci madde yürürlüğe
girmeden önce Serbest Muhasebeci unvanını almış olanlar ile serbest muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanların Serbest Muhasebeci Mali Müşavir unvanını alabilmeleri için başarmak zorunda oldukları sınavı, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Mesleki Uyum Eğitimi

Mesleki uyum eğitimi
Madde 5— Mesleki Uyum Eğitim programına Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına girmek isteyen Serbest Muhasebeciler ile halen Serbest Muhasebecilik stajına devam edenlerden stajını başarı ile tamamlayanların katılımı
zorunludur. Mesleki Uyum Eğitim programına katılmayan ya da katıldığı halde tamamlamayanlar bu düzenlemede anılan Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına kabul edilmezler. Mesleki uyum eğitiminin her bir eğitim konusu sonunda değerlendirme sınavı yapılacak; değerlendirme sınavlarında alınan notlar da dikkate alınarak, bir değerlendirme notu ile eğitim sonuçlandırılacaktır. Bu değerlendirme notu, Mesleki Uyum Eğitimi Tamamlama Sertifikasında yer alacak ve genel başarının belirlenmesinde değerlendirilecektir.

Mesleki uyum eğitiminin konuları
Madde 6— Mesleki Uyum Eğitimi aşağıdaki konulardan oluşur:
1. Muhasebe ve Denetim
2. Hukuk (Ticaret, İş, Sosyal Güvenlik)
3. Vergi Hukuku
4. Meslek Hukuku, Mesleki Değerler ve Etik

Mesleki uyum eğitiminin yöntemi
Madde 7— Mesleki Uyum Eğitimi Birlik tarafından yüz yüze ve uzaktan eğitim yöntemleri ile gerçekleştirilir.

Mesleki uyum eğitiminin süresi
Madde 8— Mesleki Uyum Eğitiminin süresi;
– Lise ve daha alt öğrenime sahip serbest muhasebeciler için; üç haftası teorik, üç haftası pratik eğitim konularını içermek üzere altı hafta,
– İki yıllık yüksek okul mezunu serbest muhasebeciler için; iki haftası teorik, iki haftası pratik eğitim konularını içermek üzere dört hafta,
– Dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu serbest muhasebeciler için; bir haftası teorik, bir haftası pratik eğitim konularını içermek üzere iki hafta olmak üzere uygulanır.
Eğitime katılanların derslere devamı Birlik tarafından takip edilir.
Eğitimi tamamlayanlara, sınav dosyasına konulmak üzere Mesleki Uyum
Eğitimi Tamamlama Sertifikası verilir. Mesleki Uyum Eğitimi Tamamlama
Sertifikası olmayanlar Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına kabul
edilmezler.

Mesleki uyum eğitiminin ücreti
Madde 9— Mesleki Uyum Eğitimine katılım ücreti toplamı;
– Lise ve daha alt öğrenim düzeyine sahip serbest muhasebeciler için, 200 TL’ den,
– İki yıllık yüksek okul mezunu serbest muhasebeciler için, 150 TL’ den,
– Dört yıllık yüksek öğrenim kurumu mezunu serbest muhasebeciler için, 100 TL’ den fazla olmamak koşuluyla Birlik tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı

Sınav konuları
Madde 10— Sınav, meslek mensubunun teorik ve uygulama bilgisini ölçmek üzere aşağıda belirtilen konulardan ayrı ayrı yapılır.
1. Muhasebe ve Denetim
2. Hukuk (Ticaret, İş, Sosyal Güvenlik)
3. Vergi Hukuku
4. Meslek Hukuku, Mesleki Değerler ve Etik

Sınav komisyonu
Madde 11— Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı bu düzenleme ile ilgili oluşturulan özel komisyon tarafından yapılır. Sınav komisyonu biri başkan olmak üzere 5 üyeden oluşur. Sınav komisyonu başkan ve üyeleri; ikisi Maliye Bakanlığı merkezi denetim elemanları arasından, biri Yükseköğretim Kurulunca önerilecek iki aday arasından, ikisi ise Birlikçe önerilecek dört aday arasından Maliye Bakanı tarafından seçilir. Sınav komisyonu başkanı, komisyon üyelerince
Maliye Bakanlığı temsilcisi üyeler arasından seçilir. Sınav komisyonu başkanı sınavla ilgili işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
Sınav komisyonu üyelerinin ücretleri Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Birlik, sınavların güvenlik içinde ve usulüne uygun olarak yapılması için gerekli önlemleri alır ve uygular.

Sınav sorularının hazırlanması, sınavın yapılması ve değerlendirilmesi
Madde 12— a) Sınav sorularının hazırlanması

Yazılı olarak yapılacak olan Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı
soruları, ihtisas alanlarına göre sınav komisyonu üyeleri tarafından; mesleğin gerektirdiği teorik ve uygulama bilgi düzeyini azami derecede ölçmeye yarayacak şekilde ve sınavda sorulacak soru sayısının bir kat fazlası adedince hazırlanır.
Sınavda gizlilik esastır.
Sınav komisyonu üyeleri, sınavdan önce bir araya gelerek sınav sorularını hazırlar ve soru kâğıtlarını imzalar.
Sınavda sorulacak sorular komisyon tarafından birlikte tespit edilir ve seçilmeyen sorular komisyon tarafından imha edilir.
Soru kâğıtları üyelerin gözetiminde yeterince çoğaltılır. Bu kâğıtlarda sınavların süresi ayrıca gösterilir.
Sınavların birden fazla yerde yapılması kararlaştırılmış ise, sorular sınav konuları itibariyle ve sınav yeri sayısınca ayrı ayrı zarflanır ve zarflar mühürlenir. Soru kâğıtları mühürlü zarflar içinde Birlik Başkanlığına bir tutanakla tevdi edilir.

b) Sınavın yapılması
Sınav listelerinde yer almayanlar ve sınav giriş belgesi olmayanlar sınava giremezler. Sınavlar, duyurulan saatlerde başlar ve biter. Sınavların hangi illerde yapılacağı Birlik tarafından belirlenir. Bu illerde sınav, Birlik tarafından belirlenecek yetkililerin denetim ve gözetiminde yapılır.
Sınavlardan önce sınavlara katılan adayların hüviyetleri bir tutanakla tespit edilir; ardından soru zarflarının sağlam, kapalı ve mühürlü olduğu hususunda da ayrı bir tutanak düzenlenir.
Bundan sonra sınav soruları, yetkililerce sınav mahallinde adayların huzurunda mühürlü zarflardan çıkarılır ve adaylara okunur veya dağıtılır.
Sınavlarda, köşesi kapanabilir ve mühürlenmiş özel cevap kâğıtları kullanılır.
Adayların sınav kâğıtları alındıkça kâğıtlarda yer alan aday isimlerinin kapalı olması sağlanır.
Sınav bitiminde, bitiş saatini ve sınava girenlerin sayısını, kaç kâğıt kullanıldığını gösteren bir tutanak düzenlenir ve sınav yetkilileri ile sınavı son terk eden iki aday tarafından imzalanır.
Toplanan sınav kâğıtları ve tutanaklar bir zarf içine konulur ve zarf kapatılıp mühürlendikten sonra durum, sınavdan en son çıkan iki adayın imzasının da yer aldığı diğer bir tutanakla tespit olunur ve zarf bu tutanakla beraber Birlik
Başkanlığına teslim edilir.
Sınavlarda kopya çekenler ve verenler hakkında tutanak düzenlenerek ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu kişiler sınav mahallinden çıkarılır. Bunlar, sınavlara bir yıl süreyle alınmazlar.

c) Sınavın değerlendirilmesi
Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavında başarılı olmak için her konudan 100 tam not üzerinden en az 50 almak şartıyla, sınavın tüm konularının notları toplanır ve aritmetik ortalaması alınır. Sınavda alınan notların aritmetik
ortalaması sınav başarı notunu gösterir.
Mesleki Uyum Eğitimi değerlendirmelerinde alınan not ile sınav başarı notu birlikte değerlendirilir ve genel başarı notu elde edilir. Genel başarı notunun en az 60 olması gerekir.
Genel başarı notunun hesaplanmasında, sınav başarı notunun % 65’ i, Mesleki Uyum Eğitimi değerlendirmelerinde alınan notun % 35’ i dikkate alınır.
Sınav kâğıtlarında her bir soruya verilen cevaba ilişkin notun ayrı ayrı verilmesi esastır. Bunların toplamından o konudaki yazılı sınav notu ortaya çıkar.
Sınav komisyonu, ismi açılmamış cevap kâğıtlarına vermiş oldukları numaraları ve sınav notunu liste halinde tutanakla tespit eder.

İsimler açıldıktan sonra, cevap kâğıtlarındaki numaraların karşısına isimler yazılır ve komisyon, adayların her sorudan aldıkları notları ve toplam sınav notunu liste halinde tutanakla tespit eder ve bu tutanaklar sınav evrakı ile birlikte saklanır.
Sınav sonuçları, sınavın bitiminden itibaren en geç iki ay içinde Odalarda ilan tahtasına asılmak suretiyle ilan edilir ve internet üzerinden duyurulur.

Sınavların yapılma zamanı
Madde 13 — Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavları Mesleki Uyum Eğitiminin tamamlandığı tarihten sonra başlamak üzere 5 yıl içerisinde her yıl üç defa yapılır. Sınav tarihleri ve sınava ilişkin sınav giriş bedeli Birlik tarafından
belirlenir; odalar aracılığıyla ve internet üzerinden üyelere duyurulur.

Sınava giriş hakkı
Madde 14 — Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına, her bir ders konusundan en fazla 5 kez sınava girilir. Adaylar ilk kez katılacakları sınavda tüm derslerden sınava girmek zorundadır. Sonraki dönemlerde her bir ders için ayrı
başvuru yapılabilir.

Sınava katılım süresi
Madde 15— Sınava katılan adaylar; sınava katılım konusunda 3568 sayılı Kanuna 5786 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile eklenen Geçici 11 inci maddesinde tanımlanan 5 yıllık sınav süresini aşamazlar. Bu süreyi hiçbir mazeret uzatmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Geçici Madde 1— Stajına devam edenlerden stajını başarı ile tamamlayıp Staj Ara Dönem ve Bitirme Değerlendirmelerinde başarılı olan Serbest Muhasebeci stajyerleri, isterlerse Serbest Muhasebeci Ruhsatı almadan, Mesleki Uyum Eğitimini
tamamlama koşuluyla Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılabilirler.

Geçici Madde 2 — Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavına katılan Serbest Muhasebeciler, Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılmak istedikleri takdirde, daha önce Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavından başarılı oldukları; Finansal Muhasebe sınavı veya Muhasebe Denetimi sınavına karşılık, bu düzenlemede öngörülen Muhasebe ve Denetim sınav konusundan, Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, İdari
Yargılama Hukuku) sınavına karşılık, bu düzenlemede öngörülen Hukuk (Ticaret, İş, Sosyal Güvenlik) sınav konusundan,
Vergi Mevzuatı ve Uygulaması sınavına karşılık, bu düzenlemede öngörülen Vergi Hukuku sınav konusundan,
Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku sınavına karşılık, bu düzenlemede öngörülen Meslek Hukuku, Mesleki Değerler ve Etik sınav konusundan, muaf tutulurlar. Ancak, sınav konularından muaf tutulma halinde de Mesleki Uyum Eğitimine katılmak zorunludur.

Geçici Madde 3 —Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarında başarılı olamayanlar veya katılmayanlar 3568 sayılı Kanunun 5/A/a bendinde belirtilen öğrenim şartını yerine getirerek Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına katılabilirler.

Geçici Madde 4 — a) Mesleki Uyum Eğitimi bu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki ay içerisinde başlar. Başlangıç tarihi Birlik tarafından duyurulur.
b) Açılacak Mesleki Uyum Eğitim programları ve yapılacak Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarının dönem ve tarihleri Birlik tarafından belirlenip duyurulur.

Yürürlük
Madde 16— Bu düzenleme 01/09/2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve Gelir İdaresi Başkanlığı, TÜRMOB ve Odaların internet sayfalarında yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Yürütme
Madde 17 — Bu düzenleme hükümlerini Maliye Bakanlığı ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetim Kurulu müştereken yürütür.
13/08/2009
Mehmet KİLCİ Dr. Masum TÜRKER
Gelir İdaresi Başkanı TÜRMOB Genel Başkanı

Serbest muhasebecilerin mali müşavir olabilmelerine olanak sağlayan yönerge hazırlandı

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net