2012 Yılında bilanço esasına göre defter tutma hadleri

26.12.2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 411 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104. maddesinde yapılan değişiklikle 2012 yılında hadleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

  1. Yıllık alış tutarı 140.000,00-TL
  2. Yıllık satış tutarı 190.000,00-TL
  3. Yıılık gayrisafi iş hasılatı 77.000,00-TL
  4. İş hasılatının 5 katı ile yıllık satık tutarının toplamı 140.000,00-TL