Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Ücret ödemelerinin banka hesaplarına yapılması zorunlu hale getiriliyor

Ücret ödemeleri çalışanların banka hesap numaralarına yapılacak. 

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın 82 nci maddesi hükümleri ile, Borçlar Kanunu’nun 323 üncü maddesinde değişiklik yapılıyor ve çalıştırılan işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakından o ay içinde ödenenlerin özel olarak açılan banka hesabına yatırılmak suretiyle ödenmesi konusunda zorunluluk getiriliyor.

İşverenlerin, çalıştırdıkları işçilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakını özel olarak açılan banka hesapları dışında ödeyemeyecekleri hükme bağlanıyor. Öte yandan, Tasarıda, aynı konuyla ilgili olarak, İş Kanunu’nun 32 nci maddesinde yapılan değişiklik ile söz konusu zorunluluk iş hukuku kapsamına alınırken, Gelir Vergisi Kanunu’nun 41 ve 68, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 11 inci maddelerinde yapılan değişikliklerle, banka hesapları dışında yapılan ödemelerin vergi matrahının hesaplanması sırasında gider olarak kabul edilmeyeceği ; Bankacılık Kanunu’nun 73 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile de işçi, gemiadamı ve gazetecilerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikte her çeşit istihkak ödemelerinin özel olarak açılan banka hesabına yapılması halinde, bu hesaplara ilişkin bilgi ve belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile bunlara bağlı kurum ve kuruluşlara verilmesi sırrın ifşaı sayılmayacağı hükme bağlanıyor.

Ücret ödemelerinin banka hesaplarına yapılması zorunlu hale getiriliyor

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net