Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

117 sıra nolu kdv genel tebliğine göre tevkifat uygulaması 01.05.2012 tarihinde başladı

Kdv tevkifat uygulamaları ve tevkifat uygulamalarından kaynaklanan kdv iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 117 sıra nolu Kdv Genel Tebliği 01.05.2012 tarihi itibari ile uygulanmaya başlamıştır.

İlgili tebliğ 14.04.2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

117 sıra nolu Kdv Genel Tebliği ile daha önce yürürlükte bulunan tüm tebliğlerin ilgili bölümleri yürürlükten kaldırılmıştır.  Tebliğ ile yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

 1. KDV tevkifatı ihtiyari bir uygulama değildir. Maliye Bakanlığınca tevkifat uygulaması kapsamına alınan işlemlerde alıcılar tarafından tevkifat yapılması zorunludur. Maliye Bakanlığınca tevkifat kapsamına alınmamış işlemlerde ise alıcılar tarafından tevkifat yapılması mümkün değildir.
 2. Tam tevkifat işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamının işleme muhatap olan alıcılar tarafından beyan edilip ödenmesi; kısmi tevkifat ise hesaplanan verginin Maliye Bakanlığınca belirlenen kısmının, işleme muhatap olan alıcılar tarafından, diğer kısmının ise işlemi (teslim veya hizmeti) yapan tarafından beyan edilip ödenmesidir.
 3. Tam tevkifat uygulaması kapsamındaki aşağıdaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı, mal veya hizmetin alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulacaktır.
  • İkametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayanlar tarafından yapılan işlemler,
  • Serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler,
  • Kiralama işlemleri,
  • Reklam verme işlemleri.
 4. Kısmi tevkifat kapsamındaki aşağıdaki işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı değil, bu işlemler için Tebliğde belirlenen orandaki kısmı alıcılar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecek; tevkifata tabi tutulmayan kısım ise satıcılar tarafından mükellef sıfatıyla beyan edilip (beyannamede ödenmesi gereken KDV çıkması halinde) ödenecektir.
 5. Tevkifat uygulayan alıcının KDV mükellefiyetinin bulunması ve tevkifat uyguladığı teslim veya hizmeti indirim hakkı tanınan işlemlerde kullanacak olması halinde, sorumlu sıfatıyla beyan edilen tutar, beyanın yapıldığı ay içinde verilmesi gereken 1 no’lu KDV beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir. Bu indirimin dayanağı 2 no’lu KDV beyannamesi olacaktır. Kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin;
  • Satıcı tarafından beyan edilecek kısmı, takvim yılı aşılmamak şartıyla işleme ait fatura veya benzeri belgenin defterlere kaydedildiği döneme ilişkin olarak verilmesi gereken,
  • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen kısmı ise 2 no’lu KDV Beyannamesinin verildiği ay içinde verilmesi gereken, 1 no’lu KDV Beyannamesinde indirim konusu yapılacaktır. (117 seri nolu KDV Genel Tebliği ile, 49 seri no’lu Tebliğin “B. Sorumlu Sıfatıyla Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi” bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.)
 6. Kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar:
  • Tüm KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir.)
  • KDV mükellefi olsun olmasın;
  • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
  • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
  • Döner sermayeli kuruluşlar,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
  • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
  • Bankalar,
  • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
  • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
  • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
  • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
  • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında işlem gören şirketler.
 7. Kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler ve tevkifat oranları:
  • Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ile etüt-proje hizmetleri (2/10)
  • Tek başına yapılan etüt, plan-proje hizmetleri ile danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler (9/10)
  • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri (5/10)
  • Yemek servis ve organizasyon hizmetleri (5/10)
  • İşgücü temin hizmetleri (9/10)
  • Yapı denetim hizmetleri (9/10)
  • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetleri (5/10)
  • Turistik mağazalara verilen müşteri bulma / götürme hizmetleri (9/10)
  • Spor kulüplerinin yayın, reklam ve isim hakkı gelirlerine konu işlemleri (9/10)
  • Temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmetleri (7/10)
  • Servis taşımacılığı hizmeti (5/10)
  • Baskı ve basım hizmetleri (5/10)
  • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlara yapılan ve yukarıda belirtilmeyen diğer hizmetler (5/10)
  • Külçe metal teslimleri (7/10)
  • Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi (7/10)
  • Hurda ve atık teslimi (9/10)
  • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklardan elde edilen hammadde teslimi (9/10)
  • Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimleri (9/10)
  • Ağaç ve orman ürünleri teslimi (9/10).
 8. KDV’den istisna olan teslim ve hizmetler ile tecil-terkin uygulanan ihraç kayıtlı (11/1-c) teslimlerde ve dahilde işleme rejimi kapsamındaki (geçici 17. madde) teslimlerde tevkifat söz konusu değildir.
 9. kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.
 10. Tevkifata tabi işlemler dolayısıyla satıcılar tarafından düzenlenecek belgelerde; “İşlem Bedeli, Hesaplanan KDV, Tevkifat Oranı, Alıcı Tarafından Tevkif Edilecek KDV Tutarı, Tevkifat Dahil Toplam Tutar ve Tevkifattan Sonra Tahsil Edilmesi Gereken Toplam Bedel (Tevkifat Hariç Toplam Tutar)” ayrıca gösterilecektir. Bu fatura satıcı açısından, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’ye tevkifat uygulandığını tevsik eden belge mahiyetini de taşımaktadır. Faturaya, borçlanılan miktar olarak rakam ve yazı ile tevkifattan sonra kalan tutar yazılacaktır. Tevkifata tabi tutulan işlemlerle tevkifat uygulaması kapsamında bulunmayan işlemlerin birlikte yapılması halinde bu işlemlerin tek fatura ile belgelendirilmesi mümkündür.
 11. Tevkifata tabi tutulan KDV, alıcılar tarafından (genel bütçeli idareler hariç), tevkifata tabi işlemin vuku bulduğu tarihi içine alan vergilendirme dönemine ait 2 no’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilecek ve ödenecektir.
 12. Sorumlu sıfatıyla beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen KDV tutarının satıcı tarafından beyan edilmiş olması halinde sorumlu adına yapılacak tarhiyatta vergi aslı aranmayacaktır. Sorumlu tarafından beyan edilip ödenmesi gerekirken satıcı tarafından beyan edilen KDV’nin ödenmiş olması halinde, bu verginin normal vade tarihinden ödendiği tarihe kadar; söz konusu verginin ödenmemiş olması halinde ise normal vade tarihinden yapılacak tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi uygulanacaktır.
 13. kapsamındaki işlemleri yapan mükelleflerin beyanına ilişkin olarak, ilgili dönem 1 no’lu KDV Beyannamesinin iki ayrı bölümüne kayıt yapılacaktır. Birinci kayıt, “Matrah” kulakçığında “Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler” tablosuna; ikinci kayıt “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosuna yapılır.
 14. Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilecektir. Tevkifat uygulaması kapsamında bulunan hizmetlerde düzeltme, ifa edilen hizmetin iadesi söz konusu olmayacağından, faturanın hizmetin ifasından önce düzenlendiği durumlarda hizmetten tamamen vazgeçilmesi ya da hizmetin sözleşme şartlarına uygun olarak gerçekleştirilmemesi nedeniyle işlemin matrahında bir değişiklik meydana gelmesi halinde yapılabilecektir.
 15. Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanacaktır. Bu şekilde işlem yapılabilmesi için fiyat farkı, kur farkı ve benzerinin ait olduğu asıl işleme ait KDV dahil bedelin tevkifat alt sınırını geçmiş ve tevkifata tabi tutulmuş olması gerekmektedir.
 16. Alıcı lehine, ödemenin yapıldığı tarihte kur farkı oluşması halinde ise kur farkı tutarı üzerinden alıcı tarafından satıcıya bir fatura düzenlenerek, teslim ve hizmetin yapıldığı tarihteki oran üzerinden KDV hesaplanması gerekmektedir. Böylece, matrahta oluşan azalma tutarı, tevkifata tabi tutulmayan KDV tutarı ile birlikte, satıcı tarafından alıcıya iade edilecektir. Ayrıca, söz konusu KDV tutarı alıcı tarafından 1 no’lu KDV beyannamesi ile beyan edilecektir.
 17. Fazla veya yersiz tevkif edilerek ödenen vergi bulunması halinde, gerek alıcı gerekse satıcının beyanlarının düzeltilmesi suretiyle işlemin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi gerekir. Fazla veya yersiz tevkif edilen vergi öncelikle tevkifatı yapan alıcı tarafından satıcıya iade edilecektir. Alıcının, fazla veya yersiz tevkif ettiği KDV tutarını satıcıya ödediğini gösterir belge ve satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısı ile birlikte başvurması halinde, fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilecektir. Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve satıcı tarafından verginin tamamının beyan edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısının ibrazı aranmayacaktır. Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan, ancak satıcı tarafından verginin tamamının beyan edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi yapmasından sonra, varsa önceki beyanı üzerine ödenen KDV’nin, söz konusu işlemle sınırlı kısmı satıcıya iade edilecektir. Dolayısıyla bu durumda alıcıya iade söz konusu olmayacaktır.
 18. Kısmi tevkifat uygulamasından doğan KDV alacaklarının mükellefe iade edilebilmesi için, satıcının tevkifat uygulanmayan KDV tutarını 1 no’lu KDV Beyannamesi ile beyan etmiş olması, alıcının da yaptığı tevkifatla ilgili 2 no’lu KDV Beyannamesini vergi dairesine vermiş olması zorunludur. İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 no’lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması şartı aranmayacaktır.
 19. İade olarak talep edilecek tutar, işlemin bünyesine giren KDV değil, tevkif edilen KDV esas alınarak belirlenecektir. İadesi istenilecek KDV, hiçbir surette tevkifata tabi tutulan KDV’den fazla olmayacaktır. İade taleplerinde vergi dairelerince;
  • İade talep dilekçesi ve internet vergi dairesi aracılığı ile gönderilen listelere ait internet vergi dairesi liste alındısı,
  • Tevkifatlı işlemlerin gerçekleştiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,
  • Tevkifat uygulanan işleme ilişkin satış faturalarının dökümünü gösteren liste, aranacaktır. İade talebinde bulunulabilmesi için iade tutarının yer aldığı, ilgili dönem KDV beyannamesi ve eki “ Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim”in verilmiş olması zorunludur.
 20. Kısmi tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının mahsuben iadesi, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dahil vergi borçları ile sosyal sigortalar prim borçları ve ferileri için söz konusu olabilecektir. Mahsup kapsamına, tevkifatla ilgili olarak verilen 2 no’lu KDV Beyannamesine göre tahakkuk eden vergiler de dahildir.
 21. Kısmi tevkifat uygulanan;
  • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
  • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
  • Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
  • Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
  • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,
  • Yapı denetim hizmeti,
  • Servis taşımacılığı hizmeti,
  • Her türlü baskı ve basım hizmeti,
  • İşgücü temin hizmeti,
  • Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti, ile ilgili KDV iade alacaklarının mahsubunu isteyen mükelleflerin 2.000 TL’yi aşmayan mahsup talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın, 2.000 lira ve üzerindeki mahsuben iade talepleri ise sadece teminat ve/veya vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.
 22. Kısmi tevkifat uygulanan;
  • Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
  • Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri,
  • Tebliğin (3.2.13) bölümü kapsamındaki hizmetler,
  • Külçe metal teslimleri,
  • Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi,
  • Metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,
  • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi,
  • Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,
  • Ağaç ve orman ürünleri teslimi ile ilgili 2.000 TL’yi aşmayan mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranılmaksızın, 2.000 liranın üzerindeki iade talepleri ise vergi incele raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilecektir.
 23. Kısmi tevkifat uygulanan;
  • Temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri,
  • Makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri,
  • Her türlü yemek servisi ve organizasyon hizmetleri,
  • Etüt, plan-proje, danışmanlık, denetim ve benzeri hizmetler,
  • Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri ile fason ayakkabı ve çanta dikim işleri ve fason işlerle ilgili aracılık hizmetleri,
  • Yapı denetim hizmeti,
  • Servis taşımacılığı hizmeti,
  • Her türlü baskı ve basım hizmeti,
  • İşgücü temin hizmeti,
  • Turistik mağazalara verilen müşteri bulma/götürme hizmeti ile ilgili nakden iade talepleri münhasıran teminat ve/veya vergi inceleme raporu ile yerine getirilecektir.
 24. Kısmi tevkifat uygulanan;
  • Yapım işleri ile bu işlerle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetleri,
  • Spor kulüplerinin yayın, isim hakkı ve reklâm gelirlerine konu işlemleri,
  • Tebliğin (3.2.13) bölümü kapsamındaki hizmetler,
  • Külçe metal teslimi,
  • Bakır, çinko ve alüminyum ürünlerinin teslimi,
  • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi,
  • Metal, plastik, lastik, kauçuk, kağıt ve cam hurda ve atıklarından elde edilen hammadde teslimi,
  • Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimi,
  • Ağaç ve orman ürünleri teslimi ile ilgili 2.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri teminat, vergi inceleme veya YMM raporu aranılmadan, 2.000 liranın üzerindeki iade talepleri ise vergi inceleme raporu veya YMM raporu ile yerine getirilir.
 25. İade alacağının tamamının üçüncü kişilere nakden ödenmesinin talep edilmesi halinde, iade hakkı sahibi mükellefe nakden iadeye ilişkin usul ve esaslar uygulanacaktır. Bu durumda, alacağın üçüncü kişilere ödenmesine ilişkin talep, alacağın açık bir şekilde kime temlik edildiğini içeren, noter tarafından onaylanmış alacağın temliki sözleşmesi ile yapılacaktır. Mahsup sonrası alacağın, üçüncü kişilere nakden iadesinin talep edilmesi halinde de alacağın temlikine ilişkin talebin yukarıda belirtilen şekilde yapılması gerekmektedir.
 26. İade alacakları, her bir vergilendirme dönemi için ayrı ayrı talep edilecektir. Birden fazla döneme ilişkin iade alacaklarının, kümülatif hesaplama yapılmak suretiyle birlikte (toplam tutar olarak) iadesi talep edilemeyecektir. Ancak birden fazla döneme ilişkin iade alacağının aynı dilekçe ile istenmesi mümkündür. Ancak bu durumda, her bir döneme ait iade talep tutarının ayrı ayrı olarak dilekçede belirtilmesi ve eklerin de her bir dönem için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekmektedir.
 27. kapsamına alınan işlemlerde satıcılar, tevkifat uygulanan satışları ile satış yaptıkları alıcılara ait bir listeyi, satışın yapıldığı döneme ait 1 no’lu KDV Beyannamesi ekinde elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Bu bildirim zorunluluğuna uymayan veya eksik ya da yanıltıcı bildirimde bulunanlar hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu çerçevesinde işlem yapılacaktır.
 28. Tevkifata tabi alımları dolayısıyla KDV tevkifatı uygulayanlar, tevkifat tutarını beyan edip ödemiş olmaları şartıyla, tevkif edilen vergi ile sınırlı olmak üzere bu işlemlerle ilgili olarak önceki safhalarda ortaya çıkan verginin Hazineye intikal etmemiş olması nedeniyle müteselsil sorumluluk uygulaması ile muhatap tutulmayacaklardır.
 29. Tevkifat uygulamasına ilişkin olarak 117 seri nolu KDV genel tebliği ile yapılan düzenlemeler, Tebliğin yayımını izleyen ayın başı olan 1 mayıs 2012 tarihinde itibaren yürürlüğe girecektir. Tebliğin yürürlüğünden önce başlayan ve halen devam eden işler kapsamında, yürürlük tarihinden itibaren yapılacak işlemler bakımından da bu Tebliğde yer alan düzenlemeler geçerlidir. Bu Tebliğde yer verilmeyen ancak daha önce kısmi tevkifat uygulaması kapsamında olan işlemlerden kaynaklanan iade taleplerinin, söz konusu işlemlerle ilgili olarak daha önce yapılan düzenlemelere göre sonuçlandırılmasına devam edilecektir.

117 Seri nolu KDV Genel Tebliği’ne buradan ulaşabilirsiniz

 

Kaynak: Gelirler idaresi web sitesi, vergiportali.com

117 sıra nolu kdv genel tebliğine göre tevkifat uygulaması 01.05.2012 tarihinde başladı

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net