Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

418 sıra nolu vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı

418 sıra nolu vergi usul kanunu genel tebliği 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı resmi gazetede yayımlandı.

418 sıra nolu tebliğ ile;

 • Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda,
 • 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,
 • Amortismana tabi iktisadi kıymetler listesinde;
 • Form Ba ve form Bs bildirim konularında değişiklikler yapılmıştır.

 

TEBLİĞ İLE YAPILAN ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER

Mükellefe faiz ödemesi: Vergi Usul Kanunu kapsamında olup, yersiz olarak mükelleften tahsil edilen  vergi, resim, harçlar ile bunlara bağlı olan gecikme zammı ve faizleri, pişmanlık zammı ve vergi cezalarının iadesinde yapılacaktır. Faiz hesaplaması 6183 sayılı kanuna göre belirlenen faiz oranlarına göre yapılacaktır.

Amortisman listesinde yapılan değişiklikler: 333 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin ekinde yer alan Amortisman Listesine 418 sıra nolu tebliğin ekinde yer alan tablodaki satırlar eklenmiştir.
Tebliğde ayrıca, kullanıldıkları süreç gereği faydalı ömürleri bir yıldan fazla olmayan bakır ve bakır alaşımlarından ekstrüzyon ve soğuk çekme kalıplarının amortismana tabi iktisadi kıymet olarak dikkate alınmaması gerektiği ve işletme malzemesi olarak değerlendirilip kayıtlarına doğrudan gider olarak intikal ettirilmesi mümkün bulunduğu belirtilmiştir.

Bazı sağlık hizmeti sunan kurumların Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenledikleri faturalar: Sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme/protokol imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile optisyenlik müesseselerinin; çalışanlar, emekliler ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kişilere verdikleri sağlık hizmetleri nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna ay sonunda tek bir fatura düzenleyebilmelerini uygun bulmuştur.

Form Ba ve Form Bs bildirimlerine getirilen açıklamalar:

  • İflas eden mükellefler için bildirim yükümlülüğü iflasın açıldığı tarihi ihtiva eden dönemden sonra sona erer. İflasın kaldırılması durumunda ise bildirim yükümlülüğü, kaldırılma tarihini ihtiva eden dönemden itibaren tekrar başlar.
  • İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınır.
  • Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içiyle yaptıkları alış satış işlemlerinin bildirilmesinde; gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmesi hallerinde bu beyannamelerin kapanma tarihleri ve tutarları, gümrük giriş veya çıkış beyannamesi düzenlenmemesi durumlarında ise serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınır.
  • İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde tutar alanına; Kanunu’nun 21. maddesi gereğince gümrük vergisi tarhına esas olan kıymet, malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda ise katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılır.
  • Malın gümrük sahasına getirildikten sonra kısım kısım ithalatın gerçekleşmesi durumunda, her bir işlemin gerçekleştiği tarih dikkate alınarak tebliğde belirtilen haddi aşması halinde form Ba bildirimine dahil edilir.
  • Serbest bölgelerden yapılan mal ve/veya hizmet alım satım işlemlerinin bildirilmesinde; serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Türkiye’deki merkez veya şubelerinden de alım satım yapılması hallerinde, Türkiye’den yapılan alım satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden yapılan alım satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım satım işlemlerinin bildirildiği satırların ülke kodu kısmında Serbest Bölge ifadesinin seçilmesi gerekir.

Yürürlükten kaldırılan reçetelerle ilgili düzenlemeler: 418 sıra nolu tebliğ ile, 191 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 336 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (2) numaralı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan 191 sıra nolu tebliğde, özel muayenehane, özel poliklinik, özel hastane sahibi veya buralarda çalışan hekimlerce düzenlenen reçeteler Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmesi zorunlu belgeler kapsamına alınmış ve konuyla ilgili uyulacak belirlenmişti. Yürürlükten kaldırılan 336 sıra nolu tebliğin (2) numaralı bölümünde ise reçetelerde protokol numarasına yer verilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

418 sıra nolu tebliğe buradan ulaşabilirsiniz

418 sıra nolu vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net