Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Bağkurlunun basamak mağduriyeti düzeltiliyor

Bir süreden beri bir çok okurumuzdan basamak mağduriyetini anlatan ve sorunlarının çözümünü isteyen yazılar geliyordu. Bağ-Kur’luların mağduriyetini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik çözdü.

Yasa 2003’te çıktı

1479 ve 2926 sayılı kanunlarda 02.08.2003 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 4956 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak?

‘1479 sayılı Kanuna tábi sigortalı olanlar, bulundukları basamak dahil, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde yazılı talepte bulunmak şartıyla, bulundukları basamakları en fazla on iki basamak yükseltebilirler. primi, sigortalının talep tarihinde bulunduğu basamaktan, yükselerek intibak etmek istediği basamağa kadar her basamak için öngörülen bekleme süresindeki prim tutarına farklarının ilave edilmesi suretiyle hesaplanır. Bu tutarın, ilk taksitinin talep tarihini takip eden ay içerisinde ödenmesi şartıyla ilk taksitin ödendiği ayı takip eden üçer aylık dönemler halinde üç eşit taksitte ödenmesi zorunludur. tutarının tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, sigortalı son ödemenin yapıldığı tarihi takip eden aybaşı itibariyle bu ödemenin tam olarak karşıladığı basamağa intibak ettirilir. primleri, primi ödenmiş süreler olarak değerlendirilmez.

Basamak yükseltme hakkından yararlanan sigortalılara, basamak intibaklarının yapıldığı tarihten itibaren üç yıl sonra, bu Kanunda öngörülen diğer şartları taşımak ve talepte bulunmak kaydıyla yaşlılık aylığı bağlanır.

Basamak yükseltme talebinde bulunan sigortalının, basamak yükseltme priminin bir kısmını veya tamamını süresi içinde ödemeden ölümü halinde, hak sahipleri basamak yükseltme primlerini, bu Kanunda öngörülen ödeme süresinin dolduğu tarihten itibaren üç ay içinde ödeyebilirler. Bu tutarın tamamen veya kısmen ödenmesi halinde, birinci fıkra hükümleri uygulanır.

Malûllük veya ölüm aylığı bağlanmasında basamak yükseltme primlerinin ödenmesi şartıyla ikinci fıkrada öngörülen üç yıllık bekleme süresi aranmaz.’ Hükmü getirilmişti.

31.12.1999 gününe kadar Bağ-Kur’da en az bir tam yıl prim ödemek koşuluyla en son bulunulan basamağa göre emekli aylığı hesaplanırdı. Ancak, 01.01.2000 gününden itibaren durum değiştirildi ve bütün prim ödeme süresindeki basamakların, basamak ortalaması alınarak emekli aylığı hesaplanmaya başlandı.

Mağduriyet nasıl doğdu

2003 yılında Basamak yükseltme talebinde bulunan Bağ-Kur’lular bütün basamakları geriye doğru satın alarak artırılan basamak sayısı kadar fark ödedi. Ancak, basamak satın alan Bağ-Kur’lulara emekli aylığı bağlandığından sadece satın aldıkları son basamağı artırarak aylık bağlandı. Bu durumda basamak ortalaması da yükselmemiş olduğundan çok düşük bir aylık bağlandı. İşte Bağ-Kur basamak mağdurlarının sorunu da burada ortaya çıkıyordu.

Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, bu soruna el atarak Bağ-Kur basamak mağdurlarının uğradığı haksızlığı çözdü. Basamak yükseltme hakkından yararlanan sigortalı ve hak sahiplerine bağlanacak aylıkların hesaplanması yeniden düzenlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu, bu durumdaki sigortalıların mağduriyetini çözecek programı hazırladı. Söz konusu aylıklar hazırlanmış olan bu bilgi işlem programı ile bağlanacak.

Bu şekilde hesaplanacak aylık tutarları ile daha önce bu sigortalılara talep tarihleri itibariyle bağlanmış olan aylıklar arasındaki fark tutarları, yeni hesaplanan aylıkları ile birlikte defaten ödenecek.

Kaynak: Star Gazetesi

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net