Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Bazı meslek mensuplarında pos cihazı uygulaması 1 hazirandan itibaren başlıyor

Maliye Bakanlığı, Vergi Usul Kanunu’nun 227 ve Mükerrer 257 nci maddeleri ile verilen yetkileri 05 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan (379) sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile kullanarak, serbest meslek faaliyeti icra eden hekimlerin, diş hekimlerinin ve veteriner hekimlerin, 01 Haziran 2008 tarihinden itibaren, iş yerlerinde, anılan Tebliğde belirtilen özellikleri taşıyan okuyucularından (POS cihazı) bulundurmalarını ve kendilerine ile yapılan ödemelerde bu cihazları kullanmalarını zorunlu kılmış ; bu cihazlarla düzenlenecek POS fişlerinin, anılan mükelleflerce yürütülen serbest meslek faaliyetlerinde Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş serbest meslek makbuzu olarak kabul edilmesini uygun görmüştür.

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılabileceği gibi, (379) sıra numaralı Genel ’de özellikleri belirlenen POS cihazını bulundurma ve kullanma yükümlülüğü, sadece, mükellefi olarak serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler, diş hekimleri ve veteriner hekimler için getirilmektedir. Kurumlar vergisi mükellefi olarak faaliyet gösteren merkezler için böyle bir yükümlülük söz konusu değildir. Bu merkezler, gelirlerini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, herhangi bir POS cihazı kullanarak tahsil edebilecekleri gibi, fatura ve yazar kasa fişi ile de belgeleyebileceklerdir.

a) Yukarıda anılan meslek mensuplarının, bulundurma ve kullanma zorunluluğu getirilen POS’ları kullanmak suretiyle yaptıkları tahsilatlarda müşterilerine bu POS’lardan çıkan belgeleri verecekleri, müşteri tarafından talep edilse bile başkaca bir belge düzenlemeyecekleri,
b) Bahsi geçen POS cihazlarının özelliğinden ve kredili satışlara ilişkin mevzuattan dolayı belgenin birinci nüshasının mükellefte kalması durumunda, müşteriye verilen ikinci nüshanın, vergi uygulamalarında asıl belge gibi kabul edileceği,


c) Anılan meslek mensuplarının, bu POS’ları kullanmak suretiyle hizmet ifasında bulundukları her günün sonunda kapanış raporu almak ve bu raporları gerektiğinde Maliye Bakanlığı görevlilerine ibraz etmek üzere muhafaza etmek zorunda oldukları,
d) Tebliğde öngörülen POS’ları kullanıyor olmanın, serbest meslek makbuzu düzenleme mecburiyetini ortadan kaldırmadığı, bedeli kredi kartı kullanılmaksızın ödenen (nakit, çek, havale vb.) hizmetler için POS’ların kullanılmasının söz konusu olmayacağı, bu durumda, anılan mükelleflerin Vergi Usul Kanununa göre serbest meslek makbuzu düzenlemeleri gerektiği,
e) POS cihazlarından alınacak belgeler üzerinde; mükellef bilgileri, tarih, saat, sıra numarası, hizmetin cinsi, vergi dahil tutarı vb. bilgiler ve “Bu belge V.U.K. uyarınca serbest meslek makbuzu yerine geçen belge hükmündedir.” ibaresinin yer alacağı,
f) Mikrokapsüllü karbonsuz kopyalama kağıtlarının darbe, katlanma, kırışma gibi etkilerle kolaylıkla kararıp silinmesi ve fişlerin okunamaz hale gelmesi sebebiyle, Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenmiş belge hükmünde belge verme özelliğine sahip POS’larda, üzerindeki bilgiler kolaylıkla kararıp silinen mikrokapsüllü karbonsuz kopyalama kağıt ruloların kullanılmayacağı,
g) Termal kağıt ruloların kullanılması halinde ise bu ruloların, Türk Standartları Enstitüsünce onaylanmış, arka ortasına birbirinden en fazla 50 milimetre aralıkta ve rulo uzunluğu boyunca, kağıdı üreten firmanın logosunun (kısa adı veya baş harfleri) ve kağıdın numarasının basılmış, yine arkasında ve kağıdın kenarına 20 milimetreyi geçmeyen aralıklarla onaylayan kurumun kısa adının (en fazla 4 karakter), onayın tarih ve sayısının, başına “SKT” işareti konularak, yedi yıldan az olmamak üzere son kullanma tarihinin (ay/yıl) yazılmış olması gerektiği,
h) Kapsama giren mükelleflerden 01 Haziran 2008 tarihinden itibaren, yukarıda belirtilen özellikleri haiz POS cihazlarını iş yerlerinde bulundurmayan veya iş yerinde bulundurmakla beraber Tebliğde öngörülen şartları taşımayan cihazları kullandıkları tespit edilenlere, Vergi Usul Kanunu’nun Mükerrer 355/1 inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası ( 2008 yılında 1.490 YTL); cihazları kullanmakla birlikte bunlarda 3 üncü bölümde açıklanan özellikleri taşımayan kağıt ruloları kullandığı veya günlük kapanış raporu almadığı tespit edilen mükelleflere ise her bir tespit için ayrı ayrı olmak üzere, Vergi Usul Kanununun 352/II-7 nci maddesine göre ikinci derece usulsüzlük cezası ( 2008 yılında 25 YTL) kesileceği ,
açıklanmıştır.

Bazı meslek mensuplarında pos cihazı uygulaması 1 hazirandan itibaren başlıyor

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net