Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Ek1 Ek2 işçi bildirim ihlali ceza uygulaması

Bildirim yükümlülüğüne uymayan, yani işçi alımında Ek/1 işçi bildirim listesini, işçi çıkartılması halinde ise Ek/2 işçi bildirim listesini izleyen ayın 15’ine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmeyen işverenler hakkında para cezası uygulanması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmaktadır.

Bildirim yükümlülüğünün yasal dayanağı 2821 sayılı Sendikalar Kanunu’nun, 62.maddesidir. (Madde:62 İşveren, işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçileri, izleyen ayın 15’ine kadar aylık bildirimle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmek zorundadır).

Bildirim yükümlülüğüne aykırılığın cezası ise 2821 sayılı Kanunu’nun 59/1.maddesinde düzenlenmiştir. 5728 sayılı Kanunun (1) yürürlüğe giriş tarihi olan 08.02.2008 tarihine kadar 59/1.maddesi “…62.maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenler hakkında ise, bildirilmeyen her işçi için sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin aylık brüt tutarının beşte biri kadar ağır para cezasına hükmedilir” hükmünü içermekte idi. 5728 sayılı Kanunun 386.maddesinde yapılan değişiklik sonucu 59/1.maddesi “62 inci maddede belirtilen bildirim yükümlülüğüne uymayan işverenlere ise bildirilmeyen her işçi için yüzelli Türk Lirası idarî para cezası verilir” şeklinde değiştirilmiştir.

08.02.2008 tarihinden sonra;Bildirim yükümlülüğüne uymayan, yani işçi alımında Ek/1 işçi bildirim listesini, işçi çıkartılması halinde ise Ek/2 işçi bildirim listesini izleyen ayın 15’ine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmeyen işverenler hakkında her işçi için 150 YTL idari para cezası uygulanacaktır.

Ek/1 ve Ek/2 İşçi Bildiriminde Dikkate Edilecek Hususlar:

1. İşyerinin ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürlüğüne tescili sonucu dosya numarası almış olması gerekir.

2. Ek/1 ve Ek/2 bildirimi için işyerinde sendika olması şart değildir. Diğer bir ifadeyle sendikalı olsun-olmasın tüm işçiler bildirilecektir.

3. Ek/1 ve Ek/2 bildirimi işçi sayısına bağlı değildir. Uygulama da genelde 10 işçinin altında bildirimin yapılmayacağı yönünde bir görüş hakimdir. İşyerinde 1 işçide çalışsa bildirim yapılacaktır.

4. Her işçi için ayrı belge düzenlenmesine gerek yoktur. Yasal süresi içinde kalmak şartıyla işe girenler için tek bir Ek/1 işçi bildirim listesi, işten ayrılanlar için ise Ek/2 işçi bildirim listesi düzenlemeleri yeterli olacaktır.

5. Ek/1 ve Ek/2 işçi bildirimleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına elden verilebileceği gibi posta aracılığıyla da gönderilebilir.

6. İşverenlerin Ek/1 ve Ek/2 işçi bildirimlerini elden veya posta ile gönderdiklerini kanaatimce ispat etmeleri gerekir.

Bu nedenle;

a-) Elden verilen Ek/1 ve Ek/2 işçi bildirimleri iki nüsha düzenlenir. İki nüsha Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili birimine verilir. Bakanlıkça onaylı, tarih-sayı içeren bir sureti alınır ve işçi özlük ve/veya ayrı Ek/1 Ek/2 dosyasında muhafaza edilir.

b-) Posta aracılığıyla gönderilecek Ek/1 ve Ek/2 işçi bildirimlerinin APS, Taahhütlü ve/veya İadeli Taahhütlü gönderilmesi gerekir. Yine Ek/1 ve Ek/2 işçi bildirimleri iki nüsha düzenlenir. Bir nüshası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilir. APS, Taahhütlü ve/veya İadeli Taahhütlü alındı belgesi ile kalan Ek/1 ve Ek/2 nüshası, işçi özlük ve/veya ayrı Ek/1 Ek/2 dosyasında muhafaza edilir.

Sonuç:

08.02.2008 tarihinden itibaren işçi alımında Ek/1 işçi bildirim listesini,işçi çıkartılması halinde ise Ek/2 işçi bildirim listesini izleyen ayın 15’ine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirmeyen işverenler hakkında her işçi için 150 YTL idari para cezası uygulanacaktır.

Ceza miktarının her bir ihlal için olduğu dikkate alınırsa, işçi sirkülasyonunun çok olduğu işyerlerinde para cezası miktarı da büyük olmaktadır. İşverenlerin para cezasına muhatap olmamaları için Ek/1 ve Ek/2 işçi bildirimlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına süresi içinde bildirmeleri gerekir.

Bildirimin elektronik ortamda verilmesini sağlayacak düzenlemelerin yapılması kanaatimce sorunun çözümüne büyük katkı sağlayacaktır.

Kaynak: İş müfettişi Cumhur Sinan ÖZDEMİR (www.alomaliye.com)

Ek1 Ek2 işçi bildirim ihlali ceza uygulaması

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net