Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Elektronik ortamda beyan verilmemesi durumunda uygulanacak cezalarda düzenleme

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan bazı düzenlemelerle elektronik ortamda beyanname verilmesi zorunluluğuna uyulmaması sonucunda kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddenin dördüncü, beşinci ve altıncı maddeleri ile yeniden düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile, Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usûlsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda;

  • 30 Gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında (değişmeden önce süre 15 gün oran ise ¼ idi),
  • Bu sürenin dolmasını takip eden 30 gün içinde verilmesi halinde ise 1/5 oranında uygulanacaktır.(değişmeden önce süre 15 gün oran ise ½ idi)

Ayrıca;
Elektronik ortamda verilme zorunluluğu olan ve Formlarının bildiriminde de yeni düzenlemeler yapıldı.
Buna göre kanuni süresinde verilen ve Formlarında hata olduğu anlaşıldığında 10 gün içerisinde düzeltilirse özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek. Kanuni süresinden sonraki 15 günlük sürede düzeltme yapılması halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası eski uygulama olan 1/2 oranı yerine 1/5 olarak uygulanacaktır. 

Yapılan düzenleme ile tahsilât ve ödemelerin bankalar, katılım bankaları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik edilmemesi durumunda kesilecek özel usulsüzlük cezasına ilişkin olarak takvim yılı bazında uygulanacak toplam ceza tutarı bakımından üst sınır getirilmektedir. Getirilen üst sınır bir takvim yılı için 770.000.-TL olarak belirlendi.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net