Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Ev satın alan kat maliki, kapıcının önceki çalışmalarına ait kıdem tazminatından sorumlu mudur?

I- GİRİŞ

çalışma hayatının önemli konularından birini oluşturmaktadır. Bir işyeri açıp faaliyette bulunmamış olsanız bile bazı durumlarda ödemek zorunda kalabiliyorsunuz. Örneğin, yeni bir ev aldığınız zaman kapıcının daha önceki çalışmalarından dolayı ödemek zorunda kalabiliyorsunuz.

Bu yazımızda; yeni bir ev alan kat malikinin evi satın almadan önce ki süre için kapıcının kıdem tazminatından sorumlu olup olamayacağını açıklamaya çalışacağız.

II- İŞYERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATI SORUMLULUĞU

A- 1475 SAYILI YASA’YA GÖRE İŞYERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATI SORUMLULUĞU

1475 sayılı İş Yasası’nın yürürlükte olan 14. maddesine göre; “12.07.1975 tarihinden, itibaren işyerinin devri veya herhangi bir suretle el değiştirmesi halinde işlemiş kıdem tazminatlarından her iki işveren sorumludur. Ancak, işyerini devreden işverenlerin bu sorumlulukları işçiyi çalıştırdıkları sürelerle ve devir esnasındaki işçinin aldığı ücret seviyesiyle sınırlıdır. 12.07.1975 tarihinden evvel işyeri devrolmuş veya herhangi bir suretle el değiştirmişse devir mukavelesinde aksine bir hüküm yoksa işlemiş kıdem tazminatlarından yeni işveren sorumludur.”

B- 4857 SAYILI YASA’YA GÖRE İŞYERİ DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATI SORUMLULUĞU

4857 sayılı Yasa’nın 6. maddesine göre “İşyeri veya işyerinin bir bölümü hukukî bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri bütün hak ve borçları ile birlikte devralana geçer. Devralan işveren, işçinin hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapmakla yükümlüdür. Yukarıdaki hükümlere göre devir halinde, devirden önce doğmuş olan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan devreden ve devralan işveren birlikte sorumludurlar. Ancak bu yükümlülüklerden devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl ile sınırlıdır.”

C- 1475 VE 4857 SAYILI KANUNLAR YÖNÜNDEN YENİ BİR EV ALAN KAT MALİKİNİN KAPICININ ESKİ ÇALIŞMASINDAN DOLAYI KIDEM TAZMİNATI SORUMLULUĞU

Apartmanda istihdam ediliyorsa yönünden apartman işyeridir. Apartmanın bir dairesini satın alan şahsın yapmış olduğu bu hukuki işlem işyerinin bir kısmının devredilmesi işlemidir. 1475 sayılı Yasa’da 12.07.1975 tarihinden itibaren yapılan devirlerde kıdem tazminatından evi satan ve alan birlikte sorumludur. Satan yönünden sorumluluk evin tapudaki satış tarihindeki ücret ve çalışma süresiyle sınırlıdır. 12.07.1975 tarihinden önceki devirlerde ise kıdem tazminatından her iki işveren sorumludur. Bu sorumluluk taraflar arasında sözleşme düzenlenmek suretiyle sorumluluk evi alan malike veya satan malike devredilebilir.

4857 sayılı Yasa’ya göre evi satın alan ile ev satan kapıcının kıdem tazminatından birlikte sorumludurlar. Evi satan kat malikinin bu sorumluluğu iki yıl sonra ortadan kakmaktadır.

Her ne kadar 1475 sayılı Yasa’nın 14. maddesinde özel bir düzenleme yapılmışsa da bu Yasa’nın 1970’li yıllarda yürürlüğe girdiği düşünüldüğünde son çıkan yasa olan 4857 sayılı Yasa’nın 2003 yılında yürürlüğe girdiği ve devirden önceki işçinin bütün haklarının devre konu işlem olarak düzenlemesi göz önünde bulundurulduğunda evi satan veya alan kat malikinin sorumluluğu hakkında 4857 sayılı Yasa’nın 6. maddesi hükümlerinin uygulanması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ev satın alan kat malikinin evin satın alındığı tarihten önceki sürede kapıcının kıdem tazminatından sorumlu olup olmaması 1475 sayılı Yasa’ya göre değil 4857 sayılı Yasa’nın 6. maddesi hükümleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görüşündeyim.

III- SONUÇ

Ev satan veya satın alan kat maliklerinin her ikisi di belirli koşullarla kapıcının kıdem tazminatından sorumludur. 4857 sayılı İş Yasası’na göre evi satan kat malikinin sorumluluğu iki yıl ile sınırlıdır. İki yıllık süreden sonra sorumluluk tamamen evi satın alan kat malikine geçer. Satıştan itibaren iki yıllık süre de evi satan veya alan kat maliklerinin her ikisi de birlikte sorumludur.

Yeni bir ev satın alacak olanların evin borçları konusunda eski malikle kendi aralarında bir sözleşme yapmaları veya bu konuda tapu kayıtlarına evin satışı sırasında şerh koymaları ileride oluşabilecek uyuşmazlıkların çözümüne katkı sağlayacaktır.

Yaklaşım / Kasım 2008 / Sayı: 191
Arif Temir (İş müfettişi)

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net