Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

İş göremezlik ve çalışılmadığına dair bildirimde ceza uygulaması

12 Mayıs 2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği ile raporlu işçilerin açısından 5 gün içinde elektronik ortamda kuruma bildirilmesi, bu bildirimin öngörülen usul ve esaslarda yapılmaması durumunda bidirimin hiç yapılmaması durumunda asgari ücretin beş katı, geç yapılması durumunda ise asgari ücretin iki katı tutarında idari para cezasının uygulanacağı tarafından işverenlere duyurulmuştu.

Sosyal güvenlik kurumunun 25 Mayıs 2010 tarihli 2010/66 sayılı genelgesinde ise, işverenlerin, idari para cezasıyla karşılaşmamaları için, konu ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince bilgilendirileceğini açıklanmıştır.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerince, ay içerisinde istirahat raporlarının üniteye intikal etmesine rağmen sigortalının istirahatlı olduğu dönemde işyerinde “Çalışılmadığına Dair Bildirim”lerin üniteye elektronik ortamda gönderilip gönderilmediğinin takibi de yapılacak, istirahat raporlarının sigortalılarca işverenlerine ibraz edilmemiş olabileceği de dikkate alınarak, istirahat raporları üniteye intikal ettiği halde bildirim yapılmamış olan işyerlerine işverenlerin bildirim süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle tebliğ yazıları gönderilerek yazının tebellüğ (bildirim) tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bildirimlerin yapılması istenecektir. Bu süre içerisinde bildirim yapılmaması halinde ise yukarıda belirtilen uygulanacaktır.

Sigortalıların istirahat raporlarını işverenlerine ibraz ettikleri halde çalışılmadığına dair bildirimin yapılamadığı yönündeki başvurularında istirahat rapor tarihleri ve bildirimin süresinde intikal edip etmediğine bakılarak tebliğ yazıları gönderilecek, yazının tebellüğ tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde bildirimlerin yapılması istenecektir.

Buna rağmen, Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işyerlerinde yapılacak denetim ve kontrollerde söz konusu bildirimin geç yapıldığının tespiti halinde ise idari para cezaları tebligatın yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın uygulanacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu daha önceki genelgede açıklık getirmediği iş kazası kaynaklı olmayan raporlarda rapor süresinin 3 günden az olduğu durumlarda yasa gereği işgöremezlik ödeneğinin yapılamadığı durumlarda raporun bildiriminin yapılıp yapılmayacağı durumuna da açıklık getirerek, 3 günden az olan raporların sisteme girişine de gerek olmadığı belirtilmiştir.

Sonuç olarak;

  • Çalışanlarca raporun unutularak işverene ibraz edilmediği durumlar da düşünülerek işverenlerin ile karşı karşıya kalarak mağdur olmaları önlenmiştir.
  • Raporların sosyal güvenlik ünitelerince de takibi yapılarak işverenlerin de sisteme girişinin yapılıp yapılmadığı takip edilecek, sisteme girilmeyen raporlarla ilgili tebligat yapıldıktan itibaren beş gün içerisinde bildirim yapılmazsa uygulanacaktır.
  • Üç günden az olan istirahat raporlarının sisteme girişinin gerek olmadığı konularında açıklık getirilmiştir. Ancak; iş kazası nedeni ile verilmişse süresine bakılmaksızın sosyal güvenlik kurumuna bildirimi yapılacaktır.
  • Sosyal güvenlik kurumunun denetim yapan memurlarınca yapılan denetimlerde, denetim sırasında bildirim yapılmadığı veya geç yapıldığının tespiti durumunda ise tebliğe gerek duyulmadan uygulanabilecektir.

 

Sosyal güvenlik kurumunun konu ile ilgili 2010 / 66 nolu genelgesini buradan inceleyebilirsiniz.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net