Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kdv iadesine başvuran ve mevzuat gereği özel esaslar kapsamında olan mükelleflerin genel esaslara geçişi hakkında 115 seri no’lu KDV Genel Tebliği yayımlandı

İadesine başvuran ve mevzuat gereği özel esaslar kapsamında olan vergi mükelleflerinin, özel esaslardan genel esaslara geçişi ile ilgili 115 seri nolu yayımlandı.

Bilindiği üzere işlemleri nedeni ile özel esaslara geçen vergi mükelleflerinin tekrar genel esaslara geçebilmesi için vergi incelemesi ve tarhiyat yapılması gerekmektedir.

6111 sayılı kanun kapsamında kdv yönünden matrah artırımı yapan mükelleflerin kanun gereği vergi incelenmesine ve tarhiyat yapılmasına imkan yoktur. Bu durumda olan mükelleflerin özel esaslardan genel esaslara geçişine 115 seri nolu ile olanak sağlanmıştır.

Sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenledikleri tespit edilen mükelleflerin 6111 sayılı yasadan yararlanmalarına ve genel esaslara geçişine olanak bulunmamaktadır.


İlgili aşağıdaki gibidir.

22 Nisan 2011 CUMA
Resmî Gazete
Sayı : 27913
Maliye Bakanlığından:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 115)

Sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge (SMİYB) düzenleme ve kullanma fiili ile doğrudan veya dolaylı olarak ilişkisi bulunan mükelleflerin iade talepleri “özel esaslar”a göre yerine getirilmekte, bu uygulamanın kapsamı ile usul ve esaslar 84 Seri No.lu Katma Değer Vergisi (KDV) Genel Tebliğinin1 “II. Özel Esaslar” başlıklı bölümünde düzenlenmiş bulunmaktadır.

3065 sayılı KDV Kanununun2 8, 9, 29 ve 32 nci maddelerinin verdiği yetkilere dayanılarak, haklarında sözü edilen Genel Tebliğin (II/1.5) bölümü kapsamında olumsuz tespit bulunan bir kısım mükelleflerin 6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un3 KDV artırımına ilişkin hükümlerinden yararlanmaları halinde aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde özel esaslardan çıkarılmaları uygun görülmüştür.

Buna göre, Aralık/2009 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/1.5) bölümü kapsamında;

– SMİYB kullanma,

– beyanname vermeme,

– adresinde bulunamama,

– defter ve belge ibraz etmeme,

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerden 2006, 2007, 2008 ve 2009 takvim yıllarında faaliyette bulundukları dönemlerin tamamına ilişkin olarak 6111 sayılı Kanunun 7 ve 9 uncu maddeleri kapsamında KDV artırımında bulunanlar, artırım tutarlarının tamamını ödedikleri ya da 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinin4 (X/6) numaralı bölümünde açıklandığı şekilde teminat gösterdikleri tarihten itibaren özel esaslar kapsamından çıkarılacaktır.

Sözü edilen Genel Tebliğin; (II/2.1), (II/2.2), (II/2.3.1) ve (II/2.3.4) bölümlerine göre haklarında özel esaslar uygulananlardan KDV artırımında bulunabileceklerin ise artırımda bulunmaları genel esaslara dönüşlerini sağlamayacaktır.

Haklarında olumsuz rapor veya tespit bulunmamakla birlikte alım yaptıkları veya daha alt safhalarla ilgili olumsuz rapor veya tespit bulunması nedeniyle 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (II/3) ve (II/4) bölümü gereğince özel esaslar uygulanan mükellefler, alım yaptıkları dönemleri içeren takvim yılı itibariyle KDV artırımında bulunmuş olmaları halinde genel esaslara dönebileceklerdir. Bu kapsamda olanlarda da genel esaslara dönüş tarihi olarak artırımda bulunulan tutarın tamamının ödendiği veya yukarıda belirtilen şekilde teminat gösterildiği tarih dikkate alınacaktır.

Tebliğ olunur.

—————————

1 23/11/2001 tarihli ve 24592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

2 2/11/1984 tarihli ve 18563 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

3 25/2/2011 tarihli ve 27857 (1.mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

4 12/3/2011 tarihli ve 27872 (mükerrer ) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net