Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kredi kartı ile tahsili yapılan teslim ve hizmetlerin ve avansların kdv beyanındaki durumu

Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedelin Beyannamesinde Gösterilmesi

2001 yılının Haziran ayında başlatılan uygulama ile mükelleflerden kredi kartı okuma makinesi ( Pos Makinesi vb. cihazlar ) kullanarak kredi kartı ile yaptıkları satışları, gerçek usulde vergiye tabi mükelleflerin kullandığı 1 no.lu K.D.V. Beyannamesinin ‘ Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmetlerin K.D.V. Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel ‘ kısmında beyan edip, göstermeleri gerekmektedir. Uygulamanın başlamasından sonra, Gelir İdaresi Başkanlığı, bankalar ve kredi kartı okuma makinesi veren diğer kurumların, bu cihazları kullanan üye işyerlerinin aylık kredi kartı ile yaptıkları satışları ilgili dönemi takip eden ayda kendilerine bildirdiğini ve bu bildirilen bilgiler ile mükelleflerin ay içersinde kredi kartı ile yaptıkları satışları beyan ettiği 1 nolu K.D.V. beyannamesinin ilgili kısmındaki tutar ile karşılaştırılıp, uyumsuzluk olması halinde, beyanlarında uyumsuzluk bulunan mükelleflerin inceleme ve altına alınacağını bildirmiştir. Zaman içerisinde uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeniyle yine Gelir İdaresi Başkanlığı, açıklama yaparak, K.D.V. Beyannamesinin ‘ Kredi Kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin K.D.V. dahil karşılığını teşkil eden bedel ‘ bölümünde beyan edilen bilginin, verginin tarh ve tahakkuku ile ilgisi bulunmayan, amaçlı bir bilgi olduğu ve K.D.V. açısından vergiyi doğuran olayın gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın ilgili dönemde kredi kartı ile yapılan tahsilatların bu bölümde gösterileceği belirtilmiştir.

K.D.V.Kanunu açısından vergiyi doğuran olay; ‘ mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması, malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde bu, belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesi, kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında meydana gelir’ şeklinde düzenlenmiştir. Bu açıklamalardan hareketle K.D.V.K. açısından vergiyi doğuran olay, gerçekleştiği dönem katma değer vergisinin matrahını oluşturup, bu işlemin karşılığını teşkil eden bedel mükellefler tarafından dönemin 1 nolu K.D.V. beyannamesinde beyan edilip, vergilendirilmektedir. Dönem 1 nolu K.D.V. beyannamesinde beyan ettiğimiz satış hasılatının yani teslim ve hizmet bedellerinin tahsilatının yapılıp yapılmadığının matraha etkisi bulunmamaktadır. Ancak teslim ve hizmet bedellerinin tahsilatının ne şekilde yapıldığı, kredi kartı ile yapılan satışların dönem beyannamesinde gösterilmesi açısından önem taşımaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; Dönem içinde kredi kartı ile yapılan tahsilatların, mal veya hizmetin teslimi ne zaman yapılmış, faturası ne zaman düzenlenmiş veya düzenlenecek olmasına bakılmaksızın ilgili dönem K.D.V. beyannamesinde gösterilmesidir.

Yukarıdaki açıklamaların ışığı altında, uygulamada sıklıkla karşılaşılan tereddütlü durumlardan örnekler vererek konuyu açıklamaya çalışırsak;

– Önceki Dönemlerde Tahakkuk Etmiş Alacakların, Alıcılar Tarafından Sonraki Dönemlerde Kredi Kartı İle Ödenmesine İlişkin Örnek
A Şirketi 20.03.2010 tarihinde 1.000,00 TL K.D.V. Dahil bedel ile yurtiçi satış yapmıştır. Bu satışa ilişkin fatura bedelinin yarısını 15.04.2010 tarihinde kredi kartıyla, diğer yarısını da 15.05.2010 tarihinde yine kredi kartıyla tahsil etmiştir. Mükellefin bu durumda Mart ayında gerçekleştirmiş olduğu 1.000,00 TL K.D.V. Dahil tutarındaki satışı Mart-2010 dönemine ait 1. Nolu KD.V. beyannamesi ile beyan etmesi gerekmektedir. Nisan ayında yapmış olduğu satış bedelinin yarısına ait kredi kartı ile yapılan tahsilatı da Nisan-2010 dönemine ait 1. Nolu K.D.V. beyannamesinin Kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin K.D.V. dahil karşılığını teşkil eden bedel bölümünde göstermesi gerekmektedir. Aynı şekilde Mayıs ayında yapmış olduğu satış bedelinin yarısına ait kredi kartı ile yapılan tahsilatı da Mayıs-2010 döneminin K.D.V. beyannamesinin Kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin K.D.V. dahil karşılığını teşkil eden bedel bölümünde göstermesi gerekmektedir.

– Avans Niteliğindeki Ödemelerin Kredi Kartı İle Yapılmasına İlişkin Örnek
Avans; henüz satışı gerçekleşmemiş bir mal veya ifa edilmemiş bir hizmetle ilgili olan, henüz hak edilişi gerçekleşmemiş bulunan işlerde doğacak alacağa mahsuben malı satın alan veya hizmeti ifa ettirenler tarafından yapılan ödemeye denir. Avans olarak yapılan ödemeler bir teslim veya hizmetin karşılığını oluşturmadığından, yani K.D.V.K. açısından vergiyi doğuran olay meydana gelmediğinden, bu ödemeler katma değer vergisine tabi bulunmamaktadır. Ancak bir malın teslimi veya hizmetin ifası amacıyla avans olarak yapılan ödemeler, kredi kartı ile yapılırsa, K.D.V.K. açısından vergiye tabi bulunmamasına rağmen, ödemenin yapıldığı dönemin 1. No.lu K.D.V. beyannamesinin Kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin K.D.V. dahil karşılığını teşkil eden bedel bölümünde gösterilmelidir.
B Şirketi 28.03.2010 tarihinde K.D.V. dahil 5.000,00 TL’yi C Şirketinden, C Şirketine Nisan 2010 döneminde vereceği hizmetin avansı olarak kredi kartı ile tahsil etmiştir. 06.04.2010 tarihinde de söz konusu hizmeti yerine getirmiş ve faturasını düzenlemiştir. Mükellefin bu durumda 28.03.2010 tarihinde kredi kartı ile yapmış olduğu tahsilatı Mart-2010 dönemi 1. Nolu K.D.V. beyannamesinin Kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin K.D.V. dahil karşılığını teşkil eden bedel bölümünde göstermesi gerekmektedir. 06.04.2010 tarihinde faturasını düzenleyerek gerçekleştirdiği hizmeti de Nisan-2010 dönemi 1. Nolu K.D.V. beyannamesi ile beyan edip, vergisini ödemelidir.
Görüldüğü üzere; 1. Nolu K.D.V. beyannamesinde, mükelleflerin dönem içinde kredi kartı ile yapmış olduğu tahsilatların gösterilmesi amacıyla bulunan bölüm, uygulamada çeşitli sorunlara yol açmakta, burada bilgisi verilen kredi kartı ile yapılan teslim ve hizmetlerin bedelinin ne kadarının o döneme ait olduğu, ne kadarının önceki dönemde tahakkuk etmiş ancak ödemesinin bu dönemde yapıldığı veya ne kadarının avans olarak bu dönemde tahsil edilen ancak vergisi tahakkuk edip, ödenmemiş olan teslim ve hizmetlere ilişkin olduğunun saptanmasına imkan vermemektedir. Bu gibi çeşitli durumlar bazı mükelleflerin 1. Nolu K.D.V. beyannamesini düzenlerken, bu bölüme yazılacak tutarın tespitinde tereddüte düşmesine yol açmaktadır. Mükellefin 1. Nolu K.D.V. beyannamesinin ilgili bölümünde bilgisini verdiği tutar ile Gelir İdaresi Başkanlığına ilgili kurumlar tarafından verilen dönem içindeki kredi kartı ile yapılan tahsilat tutarlarının uyumsuz olması halinde ise Vergi Dairelerince izahat istenmekte, yapılan izahın yeterli görülmediği durumlarda ise mükellef incelemeye alınmakta veya cezai yaptırımlarla karşılaşmaktadır. Bu itibarla, Gelir İdaresince 1. Nolu K.D.V. beyannamesinde yer alan Kredi kartı ile tahsil edilen teslim ve hizmetlerin K.D.V. dahil karşılığını teşkil eden bedel bölümünün yeniden gözden geçirilmesi, uygulamada kolaylık sağlaması ve daha doğru bilgi vermesi açısından bu satıra, kredi kartı ile yapılan tahsilatların ne kadarının önceki dönemden kaynaklandığı, ne kadarının bu dönemde gerçekleştiği ve ne kadarının avans olduğu şeklinde seçenekli satırlar açılmasının sağlanması gerekli ve yerinde bir uygulama olacaktır.

Kredi kartı ile tahsili yapılan teslim ve hizmetlerin ve avansların kdv beyanındaki durumu

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net