Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kurum kazançlarında bağış ve yardımlar

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinde sporla ilgili sponsorluk harcamaları ile bazı ve yardımların, belli sınırlamalar ve şartlar çerçevesinde kurum kazancından indirilmesi öngörülmüştür.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun bu maddesi yanında diğer başka kanunlarda da, bazı kurum ve kuruluşlara yapılan ve yardımların kurum kazancından indirimi düzenlenmiştir.

Burada ve yardımların indirimiyle ilgili ayrıntılı açıklamalara yer verilmeyecek, sadece önemli görülen bazı konular aşağıda özetlenecektir.

  • Kurum kazancının belli bir yüzdesiyle sınırlı olan bağışlarda hesaplamaya esas olacak kurum kazancı [Ticari Bilanço Karı – (İştirak Kazançları + Geçmiş Yıl Zararları)] formülüyle hesaplanacaktır.
  • Kurum kazancının belli bir oranı ile sınırlandırılmayan bağış ve yardımların indiriminde de bir sınır bulunmakta olup, bu sınır bağış ve yardımın yapıldığı yılın kurum kazancıdır. Bu tutarı geçen sonraki yıllara devretmez.
  • Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ile kamuya yararlı derneklere yapılan bağışlar, kurum kazancının % 5’i ile sınırlı olarak kurum kazancından indirilebilmektedir. Bu statülere sahip olmayan vakıf ve derneklere yapılan bağışlar ise kurum kazancından indirilememektedir. Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıfların listesine www.gib.gov.tr, kamuya yararlı derneklerin listesine ise www.dernekler.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlanan okul, sağlık tesisi, öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu ve huzurevi inşası dolaysıyla yapılan harcamaların indirim zamanı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda açıkça düzenlenmemiş olup tereddüt yaratabilmektedir. Maliye Bakanlığınca öteden beri hukuken bağışın yapıldığı, bağışa konu değerin mülkiyetinin bağış yapılan kurum veya kuruluşa geçtiği tarih esas alınmakta, bu çerçevede;
    • Tesislerin kamu kurum ve kuruluşlarına ait arsa üzerine inşa ettirilmesi halinde, inşaat için yapılan harcamaların, harcamanın yapıldığı yılın kazancından,
    • Tesislerin mükellefin kendi arsası üzerine inşa ettirilmesi halinde ise, bu tesislerin inşası için yapılan harcamaların, tesisin tamamlanarak bağışlandığı yılın kazancından,

indirim konusu yapılması gerektiği kabul edilmektedir.

KURUM KAZANÇLARINDAN İNDİRİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN TABLO

Bağışın Yapıldığı Kurum veya Kuruluş

Kanunun Adı / Maddesi

Bağışın Şekli

Oransal Sınır

Maktu
Sınır

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-c) Nakdi ve Ayni % 5 YOK
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler. (Okul, sağlık tesisi, yurt, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezi yapımı ve onarımı için yapılan bağışlar veya yapılan harcamalarla sınırlı olarak) Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-ç) Nakdi ve Ayni YOK YOK
Kamu yararına çalışan dernekler Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-c) Nakdi ve Ayni % 5 YOK
Diğer dernekler
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-c) Nakdi ve Ayni % 5 YOK
Diğer vakıflar
Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar (kültürel, sanatsal ve tarihi eserlerin korunması amacıyla maddede sayılan faaliyetlerle sınırlı olarak) Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-d) Nakdi ve Ayni YOK YOK
Umumi hayata müessir afetlere maruz kalanlara yapılan harcamaları karşılamak üzere fona verilmek üzere Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kn. (Md. 45)
— Bağış toplayan kurum ve kuruluşlar Nakdi YOK YOK
— Milli ve mahalli yardım komiteleri Nakdi ve Ayni YOK YOK
Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri Yüksek Öğretim Kanunu (Md.56) Nakdi ve Ayni YOK YOK
İlköğretim kurumları İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu (Md.76) Nakdi YOK YOK
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ve Vakıfları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (Md.9) Nakdi ve Ayni YOK YOK
TÜBİTAK TÜBİTAK Kanunu (Md.13) Nakdi YOK YOK
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu(Md.20/b) Nakdi YOK YOK
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu (Md.101) Nakdi ve Ayni YOK YOK
Türkiye Kızılay Derneği (İktisadi işletmeleri hariç) Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-f) Nakdi YOK YOK
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu (Md.3) Nakdi ve Ayni YOK YOK
Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu çerçevesinde yapılan harcamalar Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu (Md.12) Nakdi ve Ayni YOK YOK
Türkiye Kızılay Derneği Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-f) Nakdi ve Ayni YOK YOK

Kaynak: VergiPortali.com

Kurum kazançlarında bağış ve yardımlar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net