Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kurumlar vergisine tabi mükelleflerin bankalar yoluyla yapması gereken ödemeler

mükelleflerinin 01.01.2009 tarihinden itibaren vergilerini banka yoluyla ödeme zorunluluğu
29.06.2008 tarih ve 26921 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri A ve 2 No.lu Tahsilat Genel Tebliği’nin V . bölümü hükmü gereği 01.01.2009 tarihinden itibaren mükellefleri,

– Kurumlar Vergisini,
– Kurum Geçici Vergilerini,
– Katma Değer Vergisini, (Sorumlu Sıfatı ile beyan edilenler dahil)
– Gelir Vergisi Stopajlarını,
Stopajlarını,

kanuni süresinde sadece bankalara ödemek mecburiyetindedirler.

1- Seri A, 1 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliğ Açıklamaları

Kamu alacaklarının tahsili ile ilgili 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 40. maddesi ile Maliye Bakanlığına verilen yetki çerçevesinde çıkarılan, 30.06.2007 tarih ve 26568 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri A, 1 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliğinde, 01.01.2008 tarihinden itibaren

– Kanuni süresinde verilecek ve
– Kanuni süresinde Geçici Vergi Beyannameleri

ile tahakkuk edecek kurumlar vergisi ile kurumlar vergisine mahsuben ödenecek geçici verginin, vergi dairelerinin veznelerine nakden veya çekle ödenmesi yerine tahsilata yetkili kılınan bankalara ödenmesi meburiyeti getirilmiştir. Bu husus 17.01.2008 tarih ve 2008/9 Sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştur.

2- Seri A, 2 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliğ Açıklamaları

Bu defa, Maliye Bakanlığı, 29.06.2008 tarih ve 26921 Sayılı Resmi Gazete’de yayınladığı Seri A, 2 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin V. Bölümünde; Seri A, 1 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliğinin “Ödeme Şekli” başlıklı bölümünü değiştirerek, kurumlar vergisi mükellefleri için banka ile ödenmesi gereken vergi borçlarının kapsamını genişletmiştir.

2 No.lu Tebliğe göre, borçlusu, türü ve uygulamanın başlangıç tarihi aşağıdaki tabloda yer alan amme alacaklarının yine aynı tabloda yer alan tarihlerden itibaren vergi dairesi veznelerine nakden veya çekle ödenmesi yerine tahsilata yetkili kılınan bankalara ödenmesi mecburiyeti getirilmiştir. Dolayısıyla, bankalara ödenmesi mecburiyeti getirilen amme alacakları, bu mecburiyetin getirildiği tarihten sonra vergi dairesi veznelerince nakden veya çekle tahsil edilmeyecektir.

Kurumlar vergisine tabi mükelleflerin bankalar yoluyla yapması gereken ödemeler

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net