Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Motorlu taşıtların satış işlemlerinin trafik tescil şube ve bürolarınca yapılması ertelendi

Motorlu araçların satış işlemlerinin Trafik Tescil Şube ve Bürolarınca yapılması 1.1.2009 tarihine uzatılmıştır.

5766 sayılı kanunun 18 maddesiyle Karayolları Trafik Kanununda değişiklik yapılmış motorlu araçların alım satım işlemlerinin Noterler yerine Trafik Tescil Şube ve Bürolarınca yapılacağı uygulamanın 01.08.2008 tarihinden itibaren geçerli olacağı duyurulmuştu.

01.08.2008 tarihinden itibaren uygulanacak olan bu değişikliğin yürürlük tarihi, 5795 sayılı kanunun 1.maddesi ile 1.1.2009 tarihine ertelenmiştir.

Konuya ilişkin kanun aşağıdaki gibidir.

Kanun Adı: BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No: 5795
Kabul Tarihi: 30/7/2008
Resmi Gazete Sayısı: 26954
Resmi Gazete Tarihi: 1/8/2008

Madde 1-
4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 27 nci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) 12 nci maddesinin (a) bendi ve 25 inci maddesi yayımını izleyen ikinci ayın başında, 18 inci maddesinin (a) bendi 1/1/2009 tarihinde,”

Madde 2-
18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 74 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Türk Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm olmamak.”

Madde 3-
5174 sayılı Kanunun 83 üncü maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Oda ve borsa üyelerinin seçme ve seçilme haklarını kullanabilmeleri için şirketin; sahibi, ortağı, yönetim kurulu üyesi, genel müdürü, murahhas azası seviyesinde üst düzey yöneticisi olmaları, şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olmaları ve bu durumun seçimden en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.”

Madde 4-
13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“G sınıfı sürücü belgesi kapsamındaki iş makinelerinin sürücülerinin ve operatörlerinin eğitimleri ve eğitimde başarılı olanların sınav başarı belgeleri Milli Eğitim Bakanlığınca veya Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurumlarca verilir. Bu kurumların işleyişine ilişkin ile uygulanacak öğretim programları Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenir.”

Madde 5-
Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 6-
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Motorlu taşıtların satış işlemlerinin trafik tescil şube ve bürolarınca yapılması ertelendi

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net