Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Ödenmeyen sosyal güvenlik kurumu primleri gider yazılır mı?

Gelir ve kurumlar vergisinde safi kazancın tespitinde sık yapılan hatalardan biri ödenmeyen primlerinin gider yazılmasıdır. Bu durumda matrah farkları nedeni ile vergi kaybına neden olunmaktadır. Ödenmeyen primlerini gider olarak dikkate alınamayacağı 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Kanunu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, zaman zaman muktezalarda ve danıştay kararlarında ayrı ayrı belirtilmiştir.

Vadesinde ödenmeyen sigorta primleri ödendiği dönem için gelir ve kurumlar vergisinin tespitinde gider unsuru olarak dikkate alınırlar. Bu konuda Gelir Vergisi Kanunu’nun 88. ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 14/7. maddelerindeki zarar mahsubuna ilişkin beş yıllık süre geçerli değildir. Dolayısı ile prim 6 yıl sonra da ödense ödendiği dönem gider yazılabilmektedir. Ancak kanuni süresinden sonra ödenen primlere hesaplanan gecikme zamları gider yazılamayıp kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınmalıdır.

Aralık ayı primlerinin kanuni ödeme süresi takip eden yılın ocak ayı sonu olduğundan prim süresi içerisinde ödendiği takdirde ait olduğu döneme yani aralık ayına gider yazılabilir. Bu konuda danıştay kararları mevcuttur.

Konuya ilişkin Konya ve Antalya Vergi Dairesi Başkanlıklarından alınmış mukteza örnekleri

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Antalya Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü

SAYI : B.07.1.GİB.4.07.16.01/KVK.2009.ÖZ.52

KONU : Sigorta pirimlerinin gider olarak indirilip indirilemeyeceği

İLGİ : ……………tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, ………… Vergi Dairesi Müdürlüğünün …………….vergi kimlik numaralı mükellefi olduğunuz, çalıştırdığınız personelleriniz için tahakkuk eden SGK pirimi ve işsizlik sigortası primlerinizden 2008/1-2-3. aylara ait olanların normal vadesinde ödendiği, ödenmeyen primlerinizin gereğince yeniden yapılandırılarak 01.09.2008- 31.07.2009 tarihleri arasında her ay ödenmek üzere vadelerinin yenilendiği belirtilerek, 2009 yılında ödenen 2008 yılına ait primlerin 2008 yılı kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hususunda özelge talep edildiği anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun “Safi Kurum Kazancı” başlıklı 6. maddesinde; kurumlar vergisinin mükelleflerin bir hesap dönemi içerisinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden tespit edileceği, safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir. 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40. maddesinde, safi kazancın tespit edilmesinde indirilecek giderler sayılmış olup, 2.bendinde “Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya işyerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderlerinin, tedavi ve ilaç giderlerinin, sigorta primleri ve emekli aidatı giderleri” nin safi kazancın tespitinde indirilebileceği belirtilmiştir.

Konu ile ilgili olarak 174 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “SSK primlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Yazılması” başlıklı bölümünde; 8.12.1993 gün ve 21782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3917 sayılı Kanunla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı hükümleri değiştirilmiştir.

506 sayılı Kanunun 3917 sayılı Kanunla değişik 80 inci maddesinin birinci fıkrasında, “İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden, bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur.” denilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında da “Kuruma ödenmeyen prim Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılmaz.” hükmü yer almıştır.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 2 numaralı bendinde, ticari kazancın tespitinde, işverenlerce hizmet erbabı için ödenen SSK primlerini gider olarak indirileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır.

Ancak, 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesi gereğince bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir.” şeklinde açıklamalar yer almıştır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, sosyal güvenlik kurumu priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için bu primlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerektiğinden, sigorta primleri dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın (taksitlendirilerek ödenmesi halinde ödenen taksit tutarından prim aslı kadarının) fiilen ödendiği tarihte gider yazılması mümkündür.

Dilekçenizin tetkikinden, 2008/1,2 ve 3. aylara ait SGK primi ve işşizlik sigortası primlerinizi vadesinde ödemediğiniz ve yeniden yapılandırarak 01.09.2008 ile 31.07.2009 tarihleri arasında ödemek üzere vadelerini yenilediğiniz anlaşılmıştır.

Bu durumda 2008 yılına ait olup 2008 yılı içinde ödemeleri yapılan SGK primi ile işşizlik sigortası priminin 2008 yılı kurumlar vergisi beyannamesinin tespitinde, 2008 dönemine ait olup yeniden yapılandırılarak 2009 yılı içinde ödenen SGK prim ve işsizlik sigortası primlerinizin de 2009 yılı kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Konya Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Gelir ve Kurumlar Vergileri Müdürlüğü

SAYI : B.07.1.GİB.4.42.16.01/

KVK-2/
KONU :
SSK’na ödenen fark işçilik priminin
gider olarak indirilip indirilemeyeceği hk.

Sn…………………….


İLGİ :
………….. tarihli dilekçeniz.


İlgide kayıtlı dilekçenizde; Başkanlığımız ………..Vergi Dairesi Müdürlüğünün ………….
vergi numarasında kayıtlı mükellefi olduğunuz, şirketiniz tarafından SSK İl Müdürlüğüne ödenen ölçümleme fark işçilik primlerinin, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı konusunda bilgi istemektesiniz.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun ‘Safi Kurum Kazancı’ başlıklı 6. maddesinde:
“Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanır.

Safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümleri uygulanır…” hükmü yer almaktadır. Ayrıca bu hüküm uyarınca tespit edilecek kurum kazancından 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinde yer alan giderlerin indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun ‘İndirilecek Giderler’ başlıklı 40. maddesinde; Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir;

2. (365 sayılı Kanunun 2’nci maddesiyle değişen şekli) Hizmetli ve işçilerin iş yerinde veya iş yerinin müştemilatında iaşe ve ibate giderleri, tedavi ve ilaç giderleri, sigorta primleri ve emekli aidatı (Bu primlerin ve aidatın istirdat edilmemek üzere Türkiye’de kain sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliği haiz bulunmaları şartıyla), 27’nci maddede yazılı giyim giderleri;” hükmü yer almaktadır.

Konu ile ilgili olarak 19.02.1994 tarih ve 21854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 174 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nin ‘C- SSK Primlerinin Gelir ve Kurumlar Vergisi Yönünden Gider Yazılması’ başlıklı bölümünde;

“8.12.1993 gün ve 21782 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3917 sayılı Kanunla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun bazı hükümleri değiştirilmiştir.

506 sayılı Kanunun 3917 sayılı Kanunla değişik 80 inci maddesinin birinci fıkrasında, “İşveren, bir ay içinde çalıştırdığı sigortalıların primlerine esas tutulacak kazançlar toplamı üzerinden, bu kanun gereğince hesaplanacak prim tutarlarını ücretlerinden kesmeye ve kendisine ait prim tutarlarını da bu miktara ekleyerek en geç ertesi ayın sonuna kadar Kuruma ödemeye mecburdur.” denilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında da “Kuruma ödenmeyen prim Gelir ve Kurumlar Vergisi uygulamasında gider yazılmaz.” hükmü yer almıştır.

Öte yandan, Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 2 numaralı bendinde, ticari kazancın tespitinde, işverenlerce hizmet erbabı için ödenen SSK primlerini gider olarak indirileceği hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre SSK priminin gider olarak dikkate alınabilmesi için, bu primlerin Sosyal Sigortalar Kurumuna fiilen ödenmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle, sigorta primleri, dönemine ve ait olduğu yıla bakılmaksızın fiilen ödendiği tarihte gider yazılacaktır.

Ancak, 506 sayılı Kanunun 80 inci maddesi gereğince bir aya ait sigorta primleri ertesi ayın sonuna kadar ödenebileceğinden, Aralık ayına ait olan sigorta primlerinin ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda bu primler Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabilecektir.” açıklamaları yer almıştır.

Diğer taraftan; Asgari işçilik, bir işin yaptırılabilmesi için çalıştırılması gereken en az işçi sayısını ve bu işlerde çalışacak işçilerin kazanabilecekleri en az ücreti ifade etmekte olup, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 4958 sayılı Kanunla değişik 130.maddesinde; işverenin Kuruma, emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunulduğunun kurumca saptanması halinde, işin yürütülmesi için gerekli olan asgari işçilik miktarının, yapılan işin niteliği, bünyesinde kullanılan teknoloji, iş yerinin büyüklüğü, benzer işletmelerde çalıştırılan işçi sayısı, ilgili meslek veya kamu kuruluşlarının görüşü gibi unsurları dikkate alarak sigorta müfettişi tarafından tespit edileceği, 79. maddesinde ise bu Kanunun 83. maddesinde belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından ihale yoluyla yaptırılan her türlü işler ile gerçek veya tüzel kişilerce yapılan inşaatlardan dolayı yeterli işçilik bildirmiş olup olmadığının Kurumca araştırılacağı, usul ve esasları yönetmelikle belirlenecek bu araştırma sonucunda yeterli işçiliğin bildirilmemiş olduğunun anlaşılması halinde, bildirilmemiş olan işçilik tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı, gecikme zammı ile birlikte sigorta müfettişince inceleme yapılması istenilmeksizin işveren tarafından ödendiği takdirde işyeri hakkında sigorta müfettişine inceleme yaptırılmayabileceği ve sigorta müfettişi tarafından kuruma bildirilmediği tespit edilen asgari işçilik tutan üzerinden kurumca resen tahakkuk ettirilen sigorta primlerinin bu kanunun 80. maddesi de nazara alınarak işverene tebliğ olunacağı hükümlerine yer verilmiştir.

Ayrıca, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Kabul Edilmeyen İndirimler” başlıklı 11. maddesinde; “Kurum kazancının tespitinde aşağıdaki indirimlerin yapılması kabul edilmez:

d) Bu Kanuna göre hesaplanan kurumlar vergisi ile her türlü para cezaları, vergi cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ödenen cezalar, gecikme zamları ve faizler ile Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ödenen gecikme faizleri…” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre; sosyal sigorta mevzuatı uyarınca emsaline, yapılan işin nitelik, kapsam ve kapasitesine göre işin yürütülmesi için gerekli olan sigortalı sayısının, çalışma süresinin veya prime esas kazanç tutarının altında bildirimde bulunulması nedeniyle sigorta kurumu tarafından resen tahakkuk ettirilen sigorta primlerinin, fiilen Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödendiği tarihte gider olarak dikkate alınması mümkündür. Ancak sigorta primleri nedeniyle söz konusu kuruma ödenen para cezaları ile gecikme zamları ve faizlerin, kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Ödenmeyen sosyal güvenlik kurumu primleri gider yazılır mı?

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net