Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı yeniden belirlendi

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285 inci madde hükümlerinin gereği olarak, işletmelerin dönem sonlarında bilançolarında yer alan senede bağlı alacak ve borçlarının değerleme gününde kıymetlerine irca edilmesi sırasında, eğer senette faiz oranı açıklanmış ise bu oranın, açıklanmamışsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddi kullanılmaktadır. T.C. Merkez Bankasının işlemleri ile ilgili uygulamasında ise vadesine en çok (92) gün kalmış olan senetler reeskonta kabul edilmekte; senedin vadesinin belirlenmesinde faizin başlangıç tarihi olarak senedin reeskonta kabul edildiği tarihten bir önceki gün esas alınmaktadır. Bu nedenle de, senede bağlı alacak ve borç senetlerinin reeskontunda, T.C Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı esas alınmaktadır. T.C Merkez Bankası, bu oranı, son olarak 28.12.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliği ile yıllık % 27 olarak tespit ve ilan etmiş bulunmaktadır. Söz konusu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren, senede bağlı alacak ve borç senetlerinin reeskontunda, senet üzerinde bir faiz oranının belirtilmediği durumlarda, yıllık % 27 oranının dikkate alınması gerekmektedir.

İşletmelerin dönem sonlarında bilançolarında yer alan senede bağlı alacak ve borçlarının değerleme günü kıymetlerine irca edilmesi sırasında iç ve dış iskonto yöntemlerinden hangisinin uygulanacağı ve bu hesaplamanın hangi faiz oranı esas alınmak suretiyle yapılacağı ile ilgili açıklamalara, (238) seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer verilmiştir.

Buna göre, Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285 inci madde hükümlerinin gereği olarak, vadesi gelmemiş senede bağlı alacaklar ile yine vadesi gelmemiş senede bağlı borçlar değerleme gününün kıymetine irca olunabilmekte, bu işlem için de eğer senette faiz oranı açıklanmış ise bu oran, açıklanmamışsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının iskonto haddi ve muamelelerinde uyguladıkları faiz haddi kullanılmaktadır. Ancak, banka ve bankerler ile sigorta şirketlerinin, senede bağlı alacak ve borçlarını T.C Merkez Bankasının resmi iskonto haddi veya muamelelerinde uyguladıkları faiz haddiyle değerleme gününün kıymetine irca edecekleri de VUK’ nun yukarıda anılan maddelerinde ayrıca hükme bağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen hükümlerden de anlaşılacağı üzere, vadesi gelmemiş senede bağlı alacakların ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında senet üzerinde faiz oranının belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının resmi iskonto hadlerinin uygulanması yasal bir zorunluluk olmaktadır.

T.C. Merkez Bankasının işlemleri ile ilgili uygulamasında ise vadesine en çok (92) gün kalmış olan senetler reeskonta kabul edilmekte; senedin vadesinin belirlenmesinde faizin başlangıç tarihi olarak senedin reeskonta kabul edildiği tarihten bir önceki gün esas alınmaktadır. Vadesi (92) günden daha fazla olan senetler ise reeskonta kabul edilmemektedir. Bu nedenle de, senede bağlı alacak ve borç senetlerinin reeskontunda, T.C Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen avans işlemlerinde uygulanan faiz oranı esas alınmaktadır.

T.C Merkez Bankası, bu oranı, son olarak 28.12.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliği ile, yayımı tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, yıllık % 27 olarak tespit ve ilan etmiş bulunmaktadır.

Söz konusu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren, senede bağlı alacak ve borç senetlerinin reeskontunda, senet üzerinde bir faiz oranının belirtilmediği durumlarda, yıllık % 27 oranının dikkate alınması gerekmektedir.

Reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı yeniden belirlendi

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net