Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Sebepsiz iş akdi fesh edilemeyecek

Danıştay 12. Dairesi, Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamındaki “kamu hizmeti görevlileri”nin, “sebep gösterilmeksizin ve her zaman hizmet sözleşmesinin feshine” imkan veren, sözleşme hükmünün yürütmesini durdurdu.

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikasının (Toç-Bir-Sen), Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek (KÖYMER) Projesi kapsamında Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi hükümleri uyarınca çalıştırılan personelle imzalanan “Hizmet
Sözleşmesi”nin 12. maddesinin “c” fıkrasının iptali ve yürütmenin durdurulması için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı aleyhine açtığı dava sonuçlandı.

Danıştay 12. Dairesi, “Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla, sebep göstermeksizin sözleşmeyi her zaman feshedebilir” hükmünü içeren fıkranın yürütmesini durdurdu.

Dairenin kararında, “kamu hizmeti görevlileri’nin, “feshin objektif kriterlere bağlanması karşısında sebep gösterilmeksizin ve her zaman hizmet sözleşmesinin feshine imkan tanınmasında hukuka uyarlık bulunmadığına” hükmedildi. Danıştay kararında şöyle denildi:

“657 sayılı Yasa’da, sözleşmeli personelin kamu hizmeti görevlileri olarak kabul edilmesi, sözleşmeli personelin tip hizmet sözleşmesinin 12. maddesinin a,b,d,e,f,g, fıkralarında sözleşmenin hangi hallerde feshedilebileceğinin ayrıntılı olarak düzenlenmesi ve feshin objektif kriterlere bağlanması karşısında aynı maddenin (c) fıkrasında sebep gösterilmeksizin ve her zaman hizmet sözleşmesinin feshine imkan tanınmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, söz konusu proje kapsamında istihdam edilen personelle yapılan hizmet sözleşmesinin feshi hallerinin düzenlendiği 12. maddesinin (c) fıkrasına ilişkin olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 4001 sayılı Kanun’la değişik 27. maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleşmiş olduğu anlaşıldığından, anılan maddenin yürütülmesinin durdurulmasına, oy çokluğu ile karar verildi.”

“KESİNLEŞİRSE EMSAL NİTELİĞİNDE OLABİLECEK”
Davayı açan Toç-Bir-Sen’in avukatı Tuncay Dolu, kararın kesinleşmesi halinde, benzer durumdaki hizmet sözleşmeleri ve memurlar için de “emsal niteliğinde” olabileceğini ifade etti.

Dolu, “hizmet sözleşmesi”nin diğer maddeleriyle ilgili açtıkları davaların da sonuçlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Kaynak: Star gazetesi

Sebepsiz iş akdi fesh edilemeyecek

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net