Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Sosyal güvenlik prim borçları yapılandırma süresi 8 eylül’e uzatıldı

Sosyal güvenlik prim borçlarında yapılandırma süresi 19 Ağustos 2008 tarihli resmi gazetede yayınlalan 5797 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 8 Eylül 2008 tarihine kadar uzatılmıştır.

1- Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması için Ek Süre (8Eylül 2008)

5797 Sayılı Kanun’un 4 üncü madesi ile, 5510 Sayılı Kanuna, SSK borçlarının yeniden yapılandırma süresinin uzatımı için Geçici 25 inci madde eklenmiş olup madde metni aynen aşağıdaki gibidir.

“GEÇİCİ MADDE 25 – 5510 Sayılı Kanun’un geçici 24 üncü maddesi kapsamına giren borçları anılan madde hükümlerine göre yapılandırılmamış olan işveren ve sigortalıların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yirmi gün içinde yazılı olarak Kuruma başvurmaları kaydıyla, söz konusu madde kapsamına giren borçları bu maddede belirtilen şartlarla peşin veya oniki aya kadar taksitler halinde ödenir.

Peşin ödeme yolunun tercih edilerek, başvuru tarihini takip eden ayın sonuna kadar borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde yirmisinin ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde sekseni terkin edilir.

Taksitle ödeme yolunun tercih edilerek, borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde ellisini 12 aya kadar eşit taksitle ödemeleri halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde ellisi terkin edilir. İlk taksitin ödeme yükümlülüğü bu maddeye göre başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlar. Başlangıçta taksitle ödeme yolunun seçilip daha
sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenmesi halinde, başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değiştirilmez.
 
Geçici 24 üncü maddenin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkraları bu maddeden yararlanmak için başvuranlar hakkında da uygulanır.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir.” (Yürürlülük Tarihi : 19.08.2008)

Daha önce 5510 Sayılı Kanun’un geçici 24 üncü maddesi ile Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlu mükelleflere sağlanan taksit avantajları 28.05.2008 tarih ve 2008/72 Sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuş ve son başvuru tarihinin 26 Temmuz 2008 olarak belirlendiği açıklanmıştı.

Ancak bir çok borçlu mükellefin konu hakkında yeterince malumat sahibi olmaması nedeniyle söz konusu taksitlendirme talebine ilişkin olarak yoğunlaşan süre uzatımı isteği nedeniyle 5510 Sayılı Kanuna geçici 25 inci madde eklenerek borçlu mükelleflere 20 günlük ek süre tanınmıştır.

Geçici 25 inci madde ile yapılan düzenlemeye göre en geç 8 Eylül 2008 tarihine kadar yazılı olarak kuruma başvurulması halinde, yeniden yapılandırılmamış olan işveren ve sigortalıların prim borçları maddede belirtilen şartlarla peşin veya 12 aya kadar taksitle ödenebilecektir.

1.1. Peşin Ödeme Halinde Sağlanan Avantaj

Peşin ödeme yolunun tercih edilerek, başvuru tarihini takip eden ayın sonuna kadar borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar süre için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının % 20’sinin ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan % 80’i terkin edilecektir. (Diğer bir ifade ile borç silinecektir.)

1.2. Taksitle Ödeme Halinde Sağlanan Avantaj

Taksitle ödeme yolunun tercih edilerek, borç aslının tamamı ile başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar olan süre için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammın %50’sinin 12 aya kadar eşit taksitlerle ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammının kalan % 50’si terkin edilecektir. (Diğer bir ifade ile silinecektir.)

Taksitli ödemenin tercih edilmesi halinde, ilk taksitin ödeme yükümlülüğü, başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlayacaktır.

1.3. Tercihin Değişmesi Halinde Yararlanılan Avantaj

Başlangıçta taksitle ödeme yolunun seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenmesi halinde, başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değiştirilmez.

1.4. Yeniden Yapılandırma Kapsamında Olan Borçlar

İşverenlerin, çalıştırdıkları işçilerle ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan ve başvuru tarihine kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş bulunan, 2008 Mart ve önceki dönemlere ilişkin sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası, sosyal yardım zammı borçları,
31.03.2008 tarihine kadar bitirilmiş olan özel bina inşaatı ile ihale konusu işlerden Sosyal Güvenlik Kurumunca yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda yeterli işçilik bildiriminde bulunulmadığı anlaşılanların fark işçiliğe ilişkin borçları,
İsteğe bağlı sigortalıların 2003 Mayıs ila 2008 Mart dönemleri arasında dönemleri arasında isteğe bağlı sigortalılıklarının devam ettiği süre içindeki prim borçları,
Topluluk sigortasına tabi olanların 2008 Mart ve önceki dönemlere ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ait prim borçları,
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu’na göre sigortalı olanların 31.03.2008 tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçları,
19.08.2008 tarihini takip eden 20 gün içinde yazılı olarak başvurulması halinde peşin veya 12 aya kadar eşit taksitler halinde yeniden yapılandırılarak ödeme kolaylığı sağlanmıştır.

1.5. 5510 Sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu ve onbirinci fıkraları geçici 25 inci maddeden yararlanmak için başvurular hakkında da uygulanır.

Geçici 24 üncü maddenin aşağıda belirtilen fıkra hükümleri geçici 25 inci maddeden yararlanacak olanlar için de geçerli olacaktır.

“(4) Borçlular, borç türü bazında taksitlendirilmiş borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında üç defadan fazla yerine getirmemeleri veya eksik yerine getirmeleri ya da bir takvim yılında üç defaya kadar ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarını en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar gecikilen her ay için Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak bir önceki aya ait Yeni Türk Lirası (YTL) cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin aylık ortalama faiz oranına 1 puan eklenmek suretiyle bulunacak faiz oranının bileşik bazda uygulanması sonucunda hesaplanacak faiz miktarı ile birlikte ödememeleri halinde, bu maddeye göre taksitlendirme haklarını kaybederler ve taksitlendirme öncesi duruma dönülerek ödedikleri taksit tutarları sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre borçlarına mahsup edilir.

(5) Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş gecikme cezası ve gecikme zammı, yanlış veya yersiz alınan tutarlar hariç iade ve mahsup edilmez.

(6) Bu Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce bu madde kapsamına giren borçlar nedeniyle, taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar yapılan ödemeler nispetinde, üçüncü şahıslar nezdindeki hak ve alacaklarla ilgili hacizler ise ilk taksitin ödenmesinden sonra tümüyle kaldırılır.

(7) Bu madde kapsamına giren borçları ilgili Kanunlar gereğince tecil ve taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olan borçlularca, tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemlerinin bozularak birinci fıkra kapsamına giren borçlarının bu maddeye göre peşin ödenmesinin veya taksitlendirilmesinin başvuru süresi içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde, daha önce yapılmış olan tecil ve taksitlendirme veya yapılandırma işlemleri bozularak, ödemiş oldukları tutarlar, sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre mahsup edildikten sonra birinci fıkra kapsamına giren kalan borçları bu maddeye göre peşin ödenir veya taksitlendirilir.

(8) 22/2/2006 tarihli ve 5458 Sayılı Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna göre yapılandırma anlaşmaları devam eden veya ihya edilen borçluların 5458 Sayılı Kanun kapsamı dışında kalan ancak, bu madde kapsamına giren borçları hakkında, talep etmeleri halinde bu madde hükümleri uygulanır.

(9) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar birinci fıkra kapsamına giren borçlarının taksitlendirilmesini talep etmeleri halinde, 10/7/2004 tarihli ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun geçici 5 inci maddesi ile 3/7/2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun geçici 6 ncı maddesi kapsamına giren borçları için ilgili kanunlar gereğince yapılan kesinti tutarları bu madde uyarınca ödenmesi gereken taksit tutarlarına mahsup edilebilir. Kesinti tutarlarının, aylık taksit tutarlarına mahsup edilmediği durumlarda aylık taksit tutarlarının tamamı, kesinti tutarlarının, aylık taksit tutarlarını tam olarak karşılamadığı durumlarda ise bakiye taksit tutarları borçlularca ödenir.

(10) 1479 ve 2926 Sayılı Kanunlar kapsamındaki sigortalılar veya bunların hak sahipleri, bu madde kapsamı dışında borçlarının bulunmaması veya bu madde kapsamı dışında borçları bulunmakla birlikte bu borçların özel kanunlara göre yapılandırılmış olup ödeme yükümlülüklerinin de yerine getiriliyor olması ve birinci fıkraya göre hesaplanan toplam borçlarının ilk dört taksitini ödemeleri kaydıyla sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.

(11) Bu maddede belirtilen hükümlerden yararlanmak üzere başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumuna yaptıkları itirazlardan ve yargı nezdinde sürdürdükleri davalardan feragat etmeleri ve ihtilaf yaratmamaları şarttır.”

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net