Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Ücretlilere vergi avantajı sağlanacak

TBMM – oranlarını yeniden belirleyen tasarıya göre, ücretlilere bu yıl için 2 bin 100 liraya kadar sağlanacak.

Ekonomik ve mali konularda önemli düzenlemeleri içeren, Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu
Tasarı, dilimlerini ve uygulanacak vergi oranlarını yeniden düzenliyor. Gelir vergisinde ücretliler için 50 bin liralık en üst dilim (yüzde 35) 76 bin 250 liraya yükseltiliyor. Tasarıya göre, dilimleri, ücretlilerde 8 bin 800 liraya kadar yüzde 15, 8 bin 800 ile 22 bin lira arasında yüzde 20, 22 bin lira ile 76 bin 250 lira arasında yüzde 27, 76 bin 250 liranın üzerinde yüzde 35 olacak.
Ücretli olmayanlarda ise dilimleri değişmedi. Bu kesimlerde, halen 8 bin 800 liraya kadar yüzde 15, 8 bin 800 ile 22 bin lira arasında yüzde 20, 22 bin lira ile 50 bin lira arasında yüzde 27, 50 bin liranın üzerinde yüzde 35 olarak uygulanıyor.
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararından sonra hazırlanan bu düzenlemenin yasalaşması halinde, ücretlilere bu yıl için 2 bin 100 liraya kadar varan oranlarda sağlanmış olacak.

YERLİ VE YABANCI EŞİTLENİYOR
Tasarıyla, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği, yabancıların Türkiye’deki menkul kıymet ve sermaye piyasası getirilerine uygulanacak oranla ilgili düzenleme de yer alıyor. Buna göre, daha önce yerli yatırımcılar için aynı gelirlerde uygulanan yüzde 10 oranı, sıfırlanarak yerli ile yabancı arasındaki fark kaldırılıyor.

ELEKTRONİK ORTAMDA TEBLİĞ
Tasarıyla, elektronik ortamda tebligat yapılması imkanı getiriliyor. Buna göre, Tebligat Kanunu’nda sayılan usullere bağlı kalmaksızın tebliğe elverişli elektronik adres aracılığıyla elektronik ortamda da tebligat yapılabilecek.

VERGİ İNCELEMESİ
Tasarıyla, vergi incelemeleri yeni esaslara bağlanıyor. Buna göre, vergi incelemeleri, ”tam” veya ”sınırlı inceleme” olarak iki gruba ayrılırken, bu incelemelerin kapsamı yeniden tanımlanıyor. Ayrıca, vergi incelemesine yetkili olanlarca yapılacak incelemelerin, Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından hazırlanan yıllık vergi inceleme ve denetim planına uygun olarak yerine getirilmesi hükme bağlanıyor.

TÜKETİCİ KREDİSİ DAMGA VERGİSİNDEN MUAF
Tasarıyla, finansman şirketlerince kullandırılacak kredilerle, ekici ve alıcı arasında düzenlenen tütün alım satımı sözleşmelerin de kanunu kapsamına alınıyor. Tüketici kredilerinin temini ve geri ödenmesi amacıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden istisna tutulacak.

ŞANS OYUNLARI ÖZEL SEKTÖRE
Tasarıyla Milli Piyango İdaresi’nin şans oyunlarıyla işlerinin Türk Ticaret Kanunu hükümlerince kurulan şirketlere yaptırabilmesine imkanı getiriliyor. Bu kapsamda yapılacak lisans verme işlemleri teklif almak yoluyla açık eksiltme usulüne göre yaptırılabilecek. Bu ihalenin yapılış esas ve usullerine ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı tasarıya göre bu işlem ceza ve yasaklama hükümleri hariç olmak üzere Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak. Lisansın verilmesi ve şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.
Hazineye ait arazilerin taşınmazların yüzde 40’ı hisse miktarı uygulama imar planları içinde ise 400, dışında ise 4 bin metrekareyi aşmamak üzere talepte bulunan hissedarlarına doğrudan satılabilecek. Birden fazla hissedar bulunması halinde satış işlemi pazarlık usulüyle yapılabilecek.
Hazineye ait taşınmazlarda, 31 Aralık 2000 tarihi itibariyle üzerinde yapılaşma olanlar Hazineye tescil tarihine bakılmaksızın ilgili belediyelere bedelsiz olarak devredilecek. Hak sahiplerinin bu arazileri alabilmesi için belediyelere getirilen satış yasağı süresi 6 aydan bir yıla çıkarılıyor. Maliye Bakanlığı bu süreyi 5 yıla kadar uzatabilecek. (AA)

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net