Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Vergi cezalarının kalkma halleri

Yanılma Hali
Yetkili makamlarca mükellefe yazı ile yanlış izahat verilmiş ya da bir hükmün uygulama tarzı değişmişse (VUK.Md.369)
Pişmanlık ve Islah
Beyana dayanan vergilerde; (4369 s.k. ile değişen şekil) vergi ziyaı cezasını gerektiren (360. Maddede yazılı iştirak şeklinde yapılanlar dahil) kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren ve VUK Md.371’deki şartlara noksansız uyarak haber verme tarihinden itibaren 15 gün içinde vergisini 6183 S.K.’un 51.maddesindeki nispette bir zamla (pişmanlık zammı) ödeyene vergi ziyaı cezası uygulanmaz. (Emlak vergisinde pişmanlık geçersizdir.) (VUK.Md. 371)
Ölüm Hali
Ölüm halinde vergi cezası kesilmez, kesilmişse düşer. (VUK.Md. 372)

Mücbir Sebepler
• Vergi ödevlerinin herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk;
• Vergi ödevlerinin yerine getirilmesine engel olacak yangın, yer sarsıntısı ve su basması gibi afetler,
• Kişinin iradesi dışında vukua gelen mecburi gaybubetler,
• Sahibini iradesi dışındaki sebepler dolayısıyla defter ve vesikalarının elinden çıkmış bulunması gibi hallerdir. (VUK.Md. 373 ve 13)

Vergi ziyaı cezasında, cezanın bağlı olduğu vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın birinci gününden; VUK.Md. 353 ve Mük. 355.maddeler uyarınca kesilecek usulsüzlük cezalarında, usulsüzlüğün yapıldığı yılı takip eden yılın birinci gününden başlayarak 5 yıl, (114.Maddenin ikinci fıkrası hükmü ceza içinde geçerlidir.)

Vergi cezalarının kalkma halleri

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net