Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Vergi levhalarının elektronik ortamda alınmasına dair vergi usul kanunu genel tebliğ taslağı hazırlandı

25.02.2011 tarih ve 27582 1. mükerrer resmi gazetede yayımlanan 6111 sayılı yasanın 82.maddesi ile; 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5.maddesinin 5.fıkrası ile “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” olarak değiştirilmişti.

6111 sayılı kanunun 82.maddesinde yapılan bu düzenleme ile bahsi geçen vergi mükelleflerinin vergi levhası asma zorunluluğu kalkmış oldu.

Daha önce 19.02.1981 tarih ve 17256 sayılı resmi gazetede yayımlanan 142 seri nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen vergi levhası kullanım şartları da, taslak halinde olan 408 sıra nolu Vergi Usul Kanun Genel Tebliği ile yeniden düzenleniyor.

Yeni tebliğe göre Vergi Levhasının kullanımında yapılan değişiklikler başlıca aşağıdaki gibidir.

  • Daha önceden vergi levhası asmak zorunda olan vergi mükellefleri (ticari kazanç sahipleri, zirai kazanç sahipleri (gelir vergisi kanunun 52.maddesinin 6.fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar), serbest meslek erbabı, adi şirketler, kollektif şirketler, adi komandit şirketler, limited şirketler, anonim şirketler, eshamlı komandit şirketler, iş ortaklıkları) vergi levhası almak zorundadır.
  • Daha önce vergi levhasında bulunan adı soyadı, ticaret ünvanı, iş yeri adresi, vergi kimlik numarası, bağlı olduğu vergi dairesi, vergi türü, matrah ve tahakkuk eden vergi bilgilere ek olarak faaliyet (nace) kodu, işe başlama tarihi, faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde gibi) internet vergi dairesi tarafından üretilecek onay numarası (barkod) ve onay tarihi gibi yeni bilgiler eklenmiştir.

Henüz taslak olan 408 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği aşağıdaki gibidir.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) (Taslak)

1. Giriş

213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, vergi levhası ile ilgili düzenlemeler 142(1), 143(2), 146(3), 177(4), 272(5)Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ve 224 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği(6) ile yapılmıştır.

6111 sayılı Kanunun(7) 82 nci maddesiyle, VUK’nun 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmış bulunmaktadır.

Vergi levhasının elektronik ortamda alınması, e-vergi levhası sorgulaması, vergi kimlik numarası doğrulama servisi ve vergi levhası doğrulama servisine ilişkin düzenlemeler bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

2. Kanuni Dayanak

Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinde “Gelir Vergisi mükellefleri (Kazancı basit usulde tespit edilenler dahil) ile sermaye şirketleri her yıl Mayıs ayının son gününe kadar vergi tarhına esas olan kazanç tutarları ile bunlara isabet eden vergi miktarlarını gösteren levhayı almak zorundadırlar. İlan ve levhalara ilişkin diğer hususlar Maliye Bakanlığınca belli edilir.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükmün Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden vergi levhası uygulamasına ilişkin esaslar aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.

2.1. Vergi Levhası Almak Mecburiyetinde Olanlar

2.1.1. Gelir Vergisinde

l. Ticari kazanç sahipleri,
2. Zirai kazanç sahipleri (Gelir Vergisi Kanununun 52 nci maddesinin altıncı fıkrasında sözü edilen yazıhaneyi açmış olanlar)
3. Serbest meslek erbabı,
4. Adi şirketler,
5. Kollektif şirketler,
6. Adi komandit şirketler.

2.1.2. Kurumlar Vergisinde

l. Anonim şirketler,
2. Limited şirketler,
3. Eshamlı komandit şirketler,
4. İş ortaklıkları.

2.2. Vergi Levhalarında Bulunacak Bilgiler

Mükellefin;

a) Adı ve soyadı,
b) Ticaret ünvanı,
c) İş yeri adresi,
d) Vergi kimlik numarası,
e) Bağlı bulunduğu vergi dairesi,
f) Vergi türü,
g) İşe başlama tarihi,
h) Faaliyet kodu (NACE Kodu) ve faaliyet türü,
g) Faaliyet durumu (faal, terk, tasfiye halinde vb),
ı) Beyan edilen son üç yıla ait matrahlar ve bu matrahların ait olduğu takvim yılı için tahakkuk eden vergi,
i) İnternet vergi dairesi tarafından üretilecek onay numarası ve onay tarihi.

Vergi levhasının muhtevası (Ek: 1) de gösterilmiştir.

2.3. Vergi Levhasının Alınması

Gelir/ mükellefleri tarafından gelir/ beyannamelerinin kanuni süresi içinde verilmesi halinde vergi levhası, Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi işlem sistemi tarafından söz konusu beyannamelerde yer alan bilgilere göre otomatik olarak oluşturulacak ve mükellefin internet vergi dairesine aktarılacaktır.

Mükellefler tarafından gelir/ beyannamelerinin kanuni süresi içinde verilmediği ancak beyannamelerin vergi levhasının kanuni alınma süresi içerisinde verilmesi durumunda, vergi levhası sistem tarafından otomatik olarak mükellefin internet vergi dairesine aktarılacaktır. Her iki durumda da mükellefin vergi levhasını süresinde aldığı kabul edilecektir.

Vergi levhasını yazılı almak isteyen mükellefler, ilgili dönem beyannamelerini vermiş olmak kaydıyla internet vergi dairesinden bizzat kendileri veya 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirler (meslek mensupları) aracılığıyla internet vergi dairesinden yazdırabilirler.

Bu şekilde alınan vergi levhalarının ayrıca vergi dairesine veya meslek mensuplarına imzalattırılmasına veya tasdik ettirilmesine gerek bulunmamaktadır. İnternet vergi dairesinden erişilebilen vergi levhası üzerinde yer alan, sistem tarafından verilen onay numarası ve tarihi, vergi levhasının tasdiki hükmündedir.

Gelir/ mükellefi olup yıl içinde işe yeni başlayan mükelleflerin vergi levhalarında bu Tebliğin (2.2) bölümünde sayılan bilgilere yer verilecek, ancak matrah kısmında da “Yeni işe başlama” ifadesi yer alacaktır. Söz konusu mükelleflerin, mükellefiyet tesisiyle birlikte vergi levhası, sistem tarafından otomatik olarak internet vergi dairesine aktarılacaktır.

Kazancı basit usulde tespit edilen mükellefler, vergi levhalarına yukarıda belirtildiği şekilde erişebilecekleri gibi mesleki yönden bağlı bulundukları meslek odaları bünyesindeki 3568 Sayılı Kanuna göre yetki almış serbest muhasebeci mali müşavirler aracılığıyla da internet vergi dairesi üzerinden erişebilirler.

Mükellefler tarafından matrah artırıcı düzeltme beyannamesi verilmesi halinde, tahakkuk fişi düzenlenmesiyle birlikte yeni vergi levhası, sistem tarafından otomatik olarak internet vergi dairesine aktarılacaktır.

Mükellefler tarafından matrah azaltıcı düzeltme beyannamesi verildiğinde ise düzeltme fişinin kendilerine tebliği tarihinde yeni vergi levhası, sistem tarafından otomatik olarak internet vergi dairesine aktarılacaktır.

Mükellefler, başka kurumlara ibraz edecekleri vergi levhalarının internet vergi dairesinden yazdırılmış nüshasının fotokopi yoluyla çoğaltılan örneklerini herhangi bir onaya gerek kalmadan kullanabileceklerdir.

Vergi levhasının asılma zorunluluğu bulunmamasına karşın isteyen mükellefler kendilerine ait vergi levhalarını işyerlerine asabilir veya web sitelerinde yayımlayabilirler.

2.4. Vergi Levhasında Yer Alan Bilgilerin Değişmesi

Bu Tebliğin (2.1) bölümünde sayılan mükelleflerin, ticaret ünvanı, iş yeri adresi, bağlı oldukları vergi dairesi, faaliyet kodu (NACE Kodu) veya faaliyet türünün değişmesi hâlinde yeni vergi levhası sistem tarafından otomatik olarak internet vergi dairesine aktarılacaktır.

3. E-Vergi Levhası Sorgulama

Mükellefler internet vergi dairesini kullanarak e-vergi levhası sorgusu yapabileceklerdir. E-vergi levhası sorgusuyla bir mükellefin vergi levhasında yer alan bilgilerine ulaşılabilecek, ancak bu uygulama bireysel sorgulamalar için hizmet verecektir. Çoklu sorgulamalar için ise vergi levhası doğrulama servisinden yararlanılabilecektir.

4. Vergi Kimlik Numarası Doğrulama ve Vergi Levhası Doğrulama Servisleri

4.1. Vergi Kimlik Numarası Doğrulama Servisi

Maliye Bakanlığı, özel/kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi paylaşım servisleri aracılığıyla vergi kimlik numarası doğrulama hizmeti sunabilir. Bu servis ile fatura veya işlemlerinde vergi kimlik numarası kullanan kurum ve kuruluşlar, sorgulama yapılan mükellefin vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası anahtar alan olmak kaydıyla sorgulanan mükellefin; vergi kimlik numarasının doğruluğunu, faal mükellef olup olmadığını ve ünvanını sorgulayabileceklerdir.

4.2. Vergi Levhası Doğrulama Servisi

Özel/kamu kurum ve kuruluşları, bu servisi kullanarak kendilerine sunulan vergi levhasının onay kodu ile vergi levhasının doğruluğunu ve güncelliğini sorgulayabilirler.

Bu servisten yararlanan özel/kamu kurum ve kuruluşlarına, sorgulama yaptıkları vergi levhası güncel değilse “Bu mükellefin yeni vergi levhası bulunduğu” kendilerine mesajla bildirilecektir. İstenmesi durumunda da güncel vergi levhası gösterilecektir.

Vergi levhası doğrulaması yapılan mükellefin sorgulama anı itibariyle işi terk etmiş olduğu durumlarda, bu servisten yararlananlara sorgulama yapılan vergi levhası ile birlikte mükellefin işi terk ettiği hususu, terk tarihi de belirtilerek sorgulama sonucunda gösterilecektir.

Maliye Bakanlığı, uygun gördüğü özel/kamu kurum ve kuruluşlarına bu servisi vergi kimlik numarası veya TC kimlik numarası anahtar alan olmak üzere kullandırabilir.

5. Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

143 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinin “Vergilerin ilanı ve vergi levhası” başlıklı III’üncü bölümü, 146 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinin I’nci bölümünün 2/b kısmının son paragrafı, 177 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğinin “Vergi levhası” başlıklı II’nci bölümü ile 142 ve 272 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğleri ile 224 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin (4) numaralı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

(1) 19/02/1981 tarih ve 17256 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(2) 14/07/1981 tarih ve 17402 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(3) 22/10/1982 tarih ve 17846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(4) 09/05/1987 tarih ve 19455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(5) 13/04/1999 tarih ve 23665 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(6) 09/05/1999 tarih ve 23659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
(7) 25/02/2011 tarih ve 27857 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net