Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Vergi yargısında ödeme emrine karşı yapılacak işlemler

   VERGİ YARGISINDA DAVA AÇMA VE SÜRELERİ

DAVA KONUSU

DAVA AÇILACAK MAHKEME DAVA AÇMA SÜRESİ DAYANAĞI
VERGİ CEZA İHBARNAMESİ VERGİ MAHKEMESİNE TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE

VERGİ
USUL KANUNU 2577 SAYILI KANUN İŞLEM YÖNERGESİ

İTİRAZİ
KAYITLA VERİLEN BEYANNAMEYE AİT TAHAKKUK FİŞİNE

VERGİ MAHKEMESİNE TAHAKKUK TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE 2577
SAYILI KANUN
ÖDEME EMRİ VERGİ MAHKEMESİNE TEBLİĞDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE

6183
SAYILI KANUN 2577 SAYILI KANUN İŞLEM YÖNERGESİ

HACİZ VARAKASI VERGİ MAHKEMESİNE

HACİZ
TARİHİNDEN İTİBAREN  7 GÜN İÇİNDE

6183
SAYILI KANUN 2577 SAYILI KANUN İŞLEM YÖNERGESİ

İHTİYATİ TAHAKKUKA VERGİ MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TAHAKKUK TARİHİNDEN İTİBAREN 7 GÜN İÇİNDE

6183
SAYILI KANUN 2577 SAYILI KANUN İŞLEM YÖNERGESİ

İHTİYATİ HACZE VERGİ MAHKEMESİNE

HACİZ
TARİHİNDEN İTİBAREN  7 GÜN İÇİNDE

6183
SAYILI KANUN 2577 SAYILI KANUN İŞLEM YÖNERGESİ

TEMYİZ DAVASI AÇMA VERGİ MAHKEMESİNE

KARARIN
TEBLİĞDEN İTİBAREN 30  GÜN İÇİNDE

 

 

Dava Dilekçesi (Vergi Mahkemesine) Örneği

………………. Vergi Mahkemesi Başkanlığı’na
 ………………

Duruşma Ve Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.   (VARSA)

Davacı : (Adı – Soyadı / Ünvanı, adresi)

Vekili (Varsa) : (Adı – Soyadı, adresi)

Davalı : (Davalı İdare veya idarenin adı adresi)

Davanın Konusu : …………………………………………………………………………

Vergi ve Cezanın Nevi : ……………………………………………………………………………

Yılı : ……………………………………………………………………………

Miktarı : ……………………………………………………………………………

Davanın Konusu İşlemin

Tebliğ Tarihi : ……………………………………………………………………………

Maddi Olay : ……………………………………………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………
…………..…..……………………………………………………………………………………………………

Hukuki Dayanak ve

Deliller : …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….………

Sonuç ve Talep :……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..….

Adı – Soyadı /Ünvanı
  (İmza)

EKLER:

1…………………………………..
2…………………………………..
3…………………………………..

NOTLAR:

1. Kural olarak her idari işlem için ayrı dava açılması gerekir. Ancak, aralarında maddi ve hukuki bağlılık bulunan ve aynı kişiyi ilgilendiren birden fazla işleme karşı bir dilekçeyle dava açılabilir.
2. Vergi inceleme raporuna göre, farklı dönemlere ve vergi türlerine ilişkin aynı maddi olay esas alınarak işlem yapılmaktadır. Bu durumda, aynı döneme ait farklı tür vergilere veya aynı tür olup, farklı dönemlere ilişkin vergilerle ilgili davaların ayrı açılması gereklidir.
3. Birden fazla kişinin müşterek dilekçe ile dava açabilmesi için, davacıların hak ve menfaatlerinde iştirak bulunması ve davaya yol açan maddi/hukuki sebeplerin aynı olması gerekir.

ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER REHBERİ

Ödeme Emri Niçin ve Kimlere Düzenlenir?
Ödeme emri, vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenir. Kamu borcunu vadesinde ödemeyenler adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri, borçlulara borçlarını ödemeleri veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmaları konusunda yapılan bir bildirimdir. Ancak ödeme emrinin düzenlenmesi ile vergi dairesi aynı zamanda kamu alacağının tahsili için cebri tahsilat işlemlerine de başlamış sayılır.
Borçlulara 7 gün içinde borçlarını ödemelerini veya bu borçlarla ilgili mal bildiriminde bulunmalarını bildirmek için “ödeme emri” düzenlenir ve tebliğ edilir.
Asıl borçlulardan tahsilat yapılamaması halinde, kanuni temsilci, limited şirket ortağı, yabancı şahıs veya kurum mümessilleri gibi borçtan sorumlu olanlara da ödeme emri tebliğ edilerek borcun ödenmesi veya mal bildiriminde bulunması istenilir.

Ödeme Emrinde Hangi Hususlar Yer Alır?
• Borcun asıl ve ferilerinin (cezası, faizi, zammı gibi) türü ve tutarı,
• Borcun nereye ödeneceği,
• Süresinde ödenmeyen borcun vergi dairesince cebren tahsil edileceği,
• Süresinde ödenmeyen borç ile ilgili mal bildiriminde bulunulması gerektiği,
• Borçlunun mal bildiriminde bulunmadığı takdirde üç aya kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı,
• Gerçeğe aykırı mal bildirimde bulunduğu takdirde hapis ile cezalandırılacağı
• Ödeme emrine karşı hangi mahkemede dava açılabileceği
• Borçlu; malı olmadığı yolunda bir bildirim yapacak ise

1. En son kanuni ikametgâh ve işyeri adreslerini,
2. Var ise kayıtlı olduğu diğer vergi dairelerini,
3. Nüfus kayıt örneğini bildirmek zorundadır.

Geçerli bir nedeni olmadan bu bildirimleri yapmayan kişiler hakkında 1 aya kadar hafif hapis veya 100 YTL. adli para cezası uygulanacağı hususları düzenlenen ödeme emrinde yer alır.

Hangi nedenlerle ödeme emrine itiraz edilir?
Ödeme emrini alan borçlu;
• Böyle bir borcunun olmadığı,
• Borcunu kısmen ödediği,
• Borcun zamanaşımına uğradığı, iddiasıyla tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilir.

Borcun bir kısmı için dava açılabilir mi?
Borcun bir kısmına dava açılabilir. Ancak dava dilekçesinde dava açılacak kısmın türü ve miktarının açıkça gösterilmesi gerekir. Dava dilekçesinde dava açılan vergi veya cezanın türü ve miktarının açıkça belirtilmemesi halinde dava açılmamış sayılır.

Dava açan borçlu takip muamelesini durdurabilir mi?
Dava açan borçlu hakkında takip işlemleri, davayı gören mahkemece yürütmeyi durdurma kararı verilmediği sürece devam eder.

Dava açan borçlunun tamamen veya kısmen haksız çıkması durumunda ne olur?
Açmış olduğu davada tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, haksız çıkılan borç tutarı kadar olan kamu alacağı % 10 zamla tahsil edilir.

Vergi Mahkemesinde açtığı davayı kaybeden borçlu ne yapmalıdır?
Borçlunun, borcun tamamına karşı vergi mahkemesinde açtığı davanın tamamen veya kısmen reddi halinde, ret kararının kendisine tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mal bildiriminde bulunmak mecburiyetindedir.
Borcun bir kısmına karşı yapılan itirazlar mal bildiriminde süre uzatmaz.

Mal bildirimi nedir?
Mal bildirimi; borçlunun borcuna yetecek tutarda mal varlığını ve geçim kaynaklarını vergi dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmesidir.
Borçlu borcuna karşılık kendisinde veya kendisine ait olup da üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve hakları da tahsil dairesine bildirir.

Mal bildiriminde yer alması gereken hususlar;
• Borçlunun kendisinde veya borçluya ait olup da üçüncü şahıslar elinde bulunan mal, alacak ve hakları mal bildiriminde bulunur.
• Yapılan mal bildiriminin borçlunun borcuna yetecek tutarda olması esastır.
• Mal bildiriminde bulunan borçlu, bildirimde bulunduğu malın miktarını, nevi’ni mahiyetini, vasfını, değerini belirtmelidir.
• Mal bildiriminde borçlu, her türlü gelirlerini veya kendisine ait malının olmadığını ve yaşayış tarzına göre geçim kaynaklarını da ayrıca mal bildiriminde belirtmelidir.
• Borçlu, mal bildirimine rağmen borcunu ne şekilde ödeyebileceğini de belirtmelidir.
• Mal bildirimi yazılı veya sözlü olarak vergi dairesine yapılmalıdır.

BORÇLUNUN HACZEDİLEBİLECEK MALLARI OLMADIĞINI BİLDİRMESİ MAL BİLDİRİMİ HÜKMÜNDEDİR

Mal bildirimi servet beyanı olmadığından borçlunun borcunu karşılayacak tutarda mal bildiriminde bulunması esastır. Borçlunun daha fazla mal bildiriminde bulunmaya zorlanması söz konusu değildir.

Malı olmadığını bildiren borçlunun bildirime ekleyeceği hususlar nelerdir?
Kendisine ödeme emri tebliğ edilen ve malı olmadığı yolunda bildirimde bulunan kamu borçlusu, bu bildirim ile birlikte veya bildirimin tarihinden itibaren 15 gün içinde:
• En son kanuni ikametgah ve iş adreslerini bildirmek,
• Varsa devamlı mükellefiyetleri bulunan diğer vergi dairelerini ve kamu idarelerini ve bunlardaki hesap ve kayıt numaralarını bildirmek,
• Nüfus kayıt örneğini vermek,
mecburiyetindedir.

Bu mecburiyeti yerine getirmeyenler ilgili mahkemelerce bir aya kadar hafif hapis veya 100 Yeni Türk Lirasına kadar adli para cezası ile cezalandırılırlar.

Mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında ne yapılır?
Kendisine ödeme emri tebliğ edilen borçlu, 7 günlük süre içinde borcunu ödemez ve mal bildiriminde de bulunmazsa, mal bildiriminde bulununcaya kadar bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere hapis cezasıyla cezalandırılır.
Ödeme emrine karşı dava açılan hallerde, vergi mahkemesinin ret kararının tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde borçlu mal bildirimde bulunmazsa icra tetkik merci kararı ile hapsedilir.
Borçlu mal bildiriminde bulunduğu anda hapis kararı alınmış olsa dahi infaz edilemez ve borçlu hapsedilmişse derhal tahliye edilir.

Borçluya ait malları ellerinde bulunduranlar ne yapmalıdır?
Borcunu vadesinde ödemeyen borçlulara ait malları ellerinde bulunduran üçüncü şahısların bu malları vergi dairesi yazısının kendilerine tebliğinden itibaren 7 gün içinde vergi dairesine bildirmeleri gerekmektedir.
Bu durum, üçüncü şahıslardan yazı ile talep edilir. Talebe rağmen bildirimde bulunmayan üçüncü şahıslar ilgili mahkemelerce 15 günden 6 aya kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

Mal edinme ve mal artması durumunda borçlu ne yapmalıdır?
Mal bildiriminde, malı olmadığını gösteren veyahut borca yetecek kadar mal göstermemiş olan borçlu, sonradan edindiği malları ve gelirindeki artmaları, edinme ve artma tarihinden başlayarak 15 gün içinde vergi dairesine bildirmeye mecburdur.
Sonradan edinilen mallarını ve malvarlığındaki artışlarını belirtilen süre içinde bildirmeyerek kamu alacağının tahsiline engel olan veya tahsilini zorlaştıran borçlu bir aydan bir yıla kadar hafif hapis cezasıyla cezalandırılır.

Mal bildirimi sonucunda ne olur?
Borçlunun, mal bildiriminde gösterdiği veya vergi dairesince tespit edilen malları ile borçluya ait olup da üçüncü şahıslarda bulunan mallardan borcuna yetecek miktarı vergi dairesince haciz olunur. Yapılan takibat sonunda borçlu borcunu rızaen ödemediği takdirde vergi dairesince haciz olunan mallar satışa çıkarılarak kamu alacağı tahsil edilir.

İKMALEN, RE’SEN VE İDARECE YAPILAN TARHİYATLARDA MÜKELLEFİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ

Türk vergi sistemi esas itibariyle beyan esasına dayanmaktadır. Beyan esası ise mükelleflerin elde ettiği gelirlerini bizzat kendilerinin İdareye bildirmesine dayalı bir sistemdir. Bu sistemde vergi matrahı mükellef tarafından saptanıp bildirilir.

Mükellefin idareye bildirdiği vergi matrahının kanunlara uygunluğu ve doğruluğu Vergi Dairesi tarafından kontrol edilir. Vergi Dairelerince yapılan kontroller neticesinde mükellefin eksik veya hatalı beyanda bulunduğunun ya da hiç beyanda bulunmadığının tespiti hallerinde vergi, vergi idaresince tarh edilir. Verginin tarhı, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağın miktar olarak tespit edilmesidir. Verginin tahakkuku ise, tarh ve tebliğ edilen verginin ödenmesi gereken safhaya gelmesidir.

Bu rehberde mükelleflerin ödevleri, mükellef tarafından yapılan beyanların kanunda öngörülen şekilde yapılmaması veya eksik yapılması durumunda ödenecek verginin vergi idaresince belirlenmesinin çeşitleri, şartları ve bu şekilde yapılan bir tarhiyat sonucunda mükellefin haklarına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

İKMALEN VERGİ TARHI
Her ne şekilde olursa olsun bir vergi tarh edildikten sonra, bu vergi ile ilgili olarak ortaya çıkan ve idare tarafından defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak belirlenen bir matrah veya matrah farkı üzerinden alınacak verginin tarh edilmesidir.

İkmalen tarhiyat şartları
• Daha önce aynı vergi için bir beyanname verilmiş olması veya başka şekillerde bir tarhiyat yapılmış olması,
• Bu tarhiyata ilişkin matrah veya matrah farkının defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere göre tespit edilmiş olması.
İkmalen tarhiyat yapılabilmesi için yukarıda sayılan iki ana unsurun birlikte bulunması gerekmektedir.

RE’SEN VERGİ TARHI
Re’sen vergi tarh edilebilmesi için önce matrah veya matrah farkının defter, kayıt ve belgelere veya kanuni ölçülere dayanılarak tespit edilememiş olması gerekir. Bu hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah farkı üzerinden verginin tarh edilmesidir.
Re’sen vergi tarhı inceleme raporuna dayanılarak yapılıyorsa vergi inceleme raporunun, takdir komisyonu kararına göre yapılıyorsa takdir komisyonu kararının düzenlenecek vergi/ceza ihbarnamesine eklenmesi gerekir.

Re’sen tarhiyat şartları
• Vergi beyannamesinin kanuni süresi geçtiği halde verilmemesi,
• Vergi beyannamesi kanuni veya ek süreler içinde verilmekle beraber beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgilerin gösterilmemiş olması,
• Vergi Usul Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerin hepsinin veya bir kısmının tutulmamış olması, tasdik ettirilmemiş olması veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlara herhangi bir sebeple ibraz edilmemiş olması,
• Defter kayıtları ve bunlarla ilgili belgelerin, vergi matrahının doğru ve kesin olarak tespitine imkan vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması dolayısıyla kanıt olmaya elverişli olmaması,
• Tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması,
• Serbest muhasebeci, serbest muhasebeci veya yeminli mali müşavirlerce imzalanma mecburiyeti getirilen beyanname ve eklerinin imzalattırılmaması veya tasdik kapsamına alınan konularda yeminli tasdik raporunun zamanında ibraz edilmemesi.
Yukarıda sayılan şartların mevcut olması durumunda vergi, vergi idaresince re’sen tarh edilir.

Matrah veya matrah farkının re’sen takdir edilebilmesi için mutlak surette yukarıda sayılan takdir sebeplerinden birinin bulunması gerekir.

İDARECE VERGİ TARHI
İkmalen ve re’sen tarhiyatı gerektiren haller dışındaki durumlarda, verginin tarhı için vergi kanunları ile belirlenmiş sürelerde müracaat edilmemesi veya aynı kanunlarla yüklenen sorumlulukların yerine getirilmemesi sebebiyle zamanında tarh edilemeyen verginin kanunen belirli matrahlar üzerinden idarece tarh edilmesidir.
İdarece tarhiyat yapıldıktan sonra ihbarnameye ilişkin bilgilerin yer aldığı bir ilan vergi dairesine asılarak ilana ilişkin durum tutanakla tespit edilir.
Verginin tahakkuku ve cezanın kesinleşmesi için geçmesi gereken vergi mahkemesinde dava açma süresi; mükellefin bilinen adresine tebliğ yapılan hallerde tebliğ tarihinden, aksi halde tutanakla tespit edilen ilan tarihinden itibaren başlar.

İkmalen re’sen ve idarece yapılan tüm tarhiyatlar için vergi dairesince ihbarname düzenlenir. Düzenlenen bu ihbarnameler tebliğ edilmek üzere mükelleflerin bilinen adreslerine posta yolu ile gönderilir.

MÜKELLEFLERİN ÖDEVLERİ
Vergi İdaresince yapılacak bir tarhiyat, süresinde beyan edilmeyen bir vergi ya da mükellefiyetle ilgili yerine getirilmesi gereken bir hususun yerine getirilmemesi nedenine dayanır. Böyle bir durum gerek vergi idaresi gerek mükellefler için zaman kaybına neden olacak, ayrıca mükellefler süresi geçmiş bir vergi için ceza, zam ve faiz ödemek zorunda kalacaklardır. Bu nedenle mükelleflerce aşağıda sayılan hususların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Mükelleflerce Yerine Getirilmesi Gereken Ödevler:
• Beyannamelerinizi kanuni süreleri içinde ve matraha ilişkin bilgileri içerecek şekilde vermek,
• Tutulması zorunlu defterlerinizi tutmak,
• Tasdiki zorunlu defterlerinizi yasal sürelerinde tasdik ettirmek,
• Defter kayıtlarını ve bunlarla ilgili belgeleri usulüne uygun olarak düzenlemek,
• Sahte veya yanıltıcı belgeler kullanmamak ve düzenlememek,
• Tahakkuk eden vergilerinizi tahakkuk fişinde gösterilen son ödeme tarihine kadar ödemek,
• Uzlaşma talep etmeniz ve uzlaşmanın sağlanmış olması durumunda, uzlaşma konusu yapılan vergi ve cezaları, buna ilişkin olarak düzenlenen uzlaşma tutanağının vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce tebliğ edilmiş olması halinde normal vade tarihlerinde, ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra tebliğ edilmiş olması halinde tebliği aldığınız tarihten itibaren bir ay içinde ödemek.

MÜKELLEFLERİN HAKLARI
Vergi İdaresince ikmalen, re’sen veya idarece bir tarhiyat yapılması sonucunda vergi/ceza ihbarnamesi almanız halinde aşağıdaki yollara başvurabilirsiniz;

1- Cezada indirim talep edebilirsiniz
İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi, vergi farkı ve vergi cezalarını, ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde bağlı olduğunuz vergi dairesine başvurarak vadesinde veya teminat göstererek vadenin bitmesinden itibaren 3 ay içinde ödeyeceğinizi bildirmeniz halinde;
• Vergi Ziyaı cezalarının birinci defada 1/2’si, sonra kesilenlerde 1/3’ü,
• Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarının 1/3’ü indirilir.

2- Uzlaşma talebinde bulunabilirsiniz
Uzlaşma, adınıza yapılan tarhiyatı yargıya intikal ettirmeden önce vergi idaresi ile görüşerek tahakkuk edecek vergi ve ceza hususunda anlaşmak için başvurabileceğiniz idari bir çözüm yoludur.

Türk vergi sisteminde uzlaşma, tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası olmak üzere iki şekilde düzenlenmiştir. Bunların yalnızca birinden faydalanabilirsiniz.

• Tarhiyat öncesi uzlaşma:
Nezdinde vergi incelenmesine başlanmış mükelleflerimizin adlarına tarhiyat yapılmadan önce kullanabileceği bir haktır. Tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına; vergi incelemeleri sonucunda bulunan matrah veya matrah farkları üzerine salınacak vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları girmektedir

Kaçakçılık suç ve cezalarından dolayı vergi ziyaına sebebiyet verilmesi durumunda tarh edilecek vergi ve ceza uzlaşma kapsamı dışındadır.

Uzlaşma talebini vergi/ceza ihbarnamesini aldığınız tarihten itibaren 30 gün içinde yetkili uzlaşma komisyonuna yapmalısınız. İnceleme elemanlarınca yapılacak “uzlaşmaya davet” hallerinde ise, davet yazısının tarafınıza tebliğinden itibaren en geç 15 gün içerisinde uzlaşma talebinde bulunulabilirsiniz.
Bu şekilde uzlaşma yapılması halinde tutanakla tespit edilen bu husus hakkında dava açılamaz ve hiçbir merciye şikayette bulunulamaz.
Tarhiyat öncesi uzlaşma sağlanamaz veya uzlaşma görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaz ise verginin tarhından ve cezanın kesilmesinden sonra uzlaşma talep edilemez.

• Tarhiyat sonrası uzlaşma:
Verginin tarh edilmesi ve cezanın kesilmesinden sonra başvurulabilecek bir yoldur.
Tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamına; vergi daireleri tarafından mükellef adına ikmalen, re’sen veya idarece tarh edilen ve vergi dairelerinin tarha yetkili olduğu bütün vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları girmektedir.

Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile kaçakçılık suç ve cezalarından dolayı vergi ziyaına sebebiyet verilmesi durumunda tarh edilen vergi ve kesilen ceza uzlaşma kapsamı dışındadır.

Uzlaşma talebini vergi/ceza ihbarnamesini aldığınız tarihten itibaren 30 gün içinde yetkili uzlaşma komisyonuna yapmalısınız.
Bu şekilde uzlaşmanın yapılması halinde tutanakla tespit edilen hususlara karşı dava açılmaz ve hiçbir merciye şikayette bulunulamaz.

Yapılan tarhiyata karşı uzlaşma veya cezalarda indirim talebinde bulunma haklarından sadece birinden yararlanabilirsiniz.

Uzlaşma ile ilgili olarak daha detaylı bilgi için lütfen “Vergi Uyuşmazlıklarının İdare ile Çözümünde Uzlaşma” broşürüne bakınız. Bu broşüre www.gib.gov.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

3- Dava açabilirsiniz
Tarh edilen vergilere ve kesilen cezalara karşı vergi/ceza ihbarnamesini aldığınız tarihten itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesinde dava açabilirsiniz.

Kullanabileceğiniz haklarda bahsedilen30 günlük süre hak düşürücü süredir. Bu süreyi herhangi bir hakkınızı kullanmadan geçirmeniz durumunda vergi/ceza ihbarnamesinde belirtilen miktarın tamamını ödemek zorunda kalırsınız.

Kaynak: Gelirler idaresi başkanlığı web sitesi

Vergi yargısında ödeme emrine karşı yapılacak işlemler

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net