Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Yabancıların çalışma izni

23/5/2007 tarihinde kabul edilen, 5665 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’un bazı hükümlerinde değişiklik yapılmıştı. Bu değişiklikleri içeren Yasanın Cumhurbaşkanı Sayın Necdet Sezer tarafından onaylanmaması nedeniyle bu yasama döneminde aynen kabul edilerek yürürlüğe girmesi söz konusu olabilir. Bu nedenle yapılan değişiklikler hakkında bir inceleme aşağıda sunulmuştur.

2’nci maddede yapılan değişiklikler ile maddelere bazı açıklamalar getirilmiş.

“Yabancı” tanımı: Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olmayan kişi olarak değiştirilmiş. Eski hali “403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk Vatandaşı sayılmayan kişi” olarak tanımlanmıştı.

Ülke menfaatlerinin gerekli kıldığı hallerde veya mücbir nedenlere bağlı olarak, çalışma izninin, Bakanlıkça uygun görülmesi halinde, çalışma süresi üç ayı (eski bir ay) geçmemek üzere işe başladıktan sonra da verilebileceği hükmü getirilmiş.

5’nci maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları değiştirilmiş

“Bir yıllık kanunî çalışma süresinden sonra, aynı işyeri veya işletmede ve aynı meslekte çalışmak üzere, çalışma izninin süresi iki yıl ( eski hali üç yıla kadar) daha uzatılabilir.

Üç yıllık kanunî çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak üzere, çalışma izninin süresi üç yıl ( eski hali altı yıla kadar) daha uzatılabilir.” Şekline dönüştürülmüştür.

7’nci maddede “Bağımsız çalışacak yabancılara, Türkiye’de en az beş yıl kanunî ve kesintisiz olarak ikamet etmiş olmaları şartıyla bağımsız verilebilir. Bu değerlendirme yapılırken, en az on kişilik yerli işgücü istihdamı sağlayanlarda bu şart aranmaz.” Hükmü getirilmiştir. En az on kişilik yerli işgücü istihdamı sağlanması koşulu yeni getirilmiştir.

YABANCILARA ÇALIŞMA İZNİ (II)

4817 Sayılı Yasada yapılan değişiklikler Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmamıştı. Ancak bu dönem yürürlüğe girme olasılığı bulunduğundan bu değişikliklerin II’nci bölümünü yayınlıyoruz.

4817 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin başlığı “İstisnai hallerde verilmesi” şeklinde, birinci fıkrasının (a), (b) ve (d) bentleri ise aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya bir bent eklenmiştir.(“ı) İstihdam edilecek kilit personel niteliğindeki yabancılara,”) bendi ile daha önce doğrudan yabancı yatırımlara tanınan imkan genişletilmiştir.

12’nci maddede yapılan değişiklik ile, meslekî hizmetler kapsamında görev yapacak yabancılara, akademik ve meslekî yeterlilik ile ilgili işlemleri tamamlanıncaya kadar, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve bir yılı geçmemek üzere ön izin verilebilecektir.

Usûlüne uygun olarak yapılan başvurular, belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla Bakanlık tarafından en geç kırkbeş gün içinde sonuçlandırılır hükmü getirilmiştir. Böylece izin verilmesi için beklenmesi gereken süre azaltılmıştır.

4817 sayılı Kanunun 13’ncü maddesine,

“Meslekî hizmetler kapsamı dışında istihdam edilecek yabancı uyruklu personel için ilgili mercilerden meslekî yeterlilik konusunda görüş alınmaz. Bu kişiler, akademik ve meslekî yeterlilik ile lisans talep ve yeterlilik uygulamasına tâbi değildir.” Fıkrası eklenmiştir.

Yasanın 20’nci maddesine göre, elemanları veya kolluk gücünün, yabancı çalıştıran işverenler ile yabancıların bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediklerini tespit etmeleri halinde, durum Bakanlığa bildirilir. Bu bildirim üzerine Bakanlık Bölge Müdürü, gönderilen tutanaklara göre cezaî işlemi uygular.”

Yabancıların çalışma izni

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net