Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Yurtdışı çıkış yasağında yeni düzenleme

Vergi idaresinin vergi borcu olanlara yurtdışına çıkma yasağı uygulayabilmesinin yasal dayanağını oluşturan Pasaport Kanunu’nun 22/1 maddesinin ilgili bölümü, bir süre önce Anayasa Mahkemesi’nin 2007/81 sayılı kararı ile iptal edilmişti. Ancak Yüksek Mahkeme, kararının Resmi Gazete’de yayımından altı ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırmıştı. Bu nedenle anılan karar, 8.6.2008 tarihinden itibaren hüküm doğurabilecektir.
Bu arada yürütme organı bir boşluk doğmaması için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a 36/A maddesi eklenerek konunun düzenlenebilmesi amacıyla bir tasarı hazırlamış ve Meclis’e sevk etmiştir. Tasarıda konuyu düzenleyen bu madde aşadaki gibidir:

Yeni düzenleme
MADDE 36/A

Devlete ait olup 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu kapsamına giren amme alacakları ile bunlara ait zam ve cezalarını ödeme emrinin tebliğ tarihini takip eden yedi gün içerisinde ödemeyen ya da bu kanun hükümleri uyarınca hakkında bu alacaklar nedeniyle ihtiyati haciz kararı alınan amme borçlusunun yurtdışına çıkışı, amme alacağının devamı müddetince alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca engellenir.
Yurtdışı çıkış tahdidi, yirmi beş bin Yeni Türk Lirası ve üzerinde olan teminat altına alınmamış amme alacağı için uygulanır. Bakanlar kurulu, bu tutarı on katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye ve yeniden kanuni tutarına getirmeye yetkilidir.
Amme alacağına karşılık teminat alınması, alacağın tecil edilmesi, yargı mercilerince amme alacağının takibinin durdurulmasına karar verilmesi veya takibin kanunen durdurulması gereken diğer hallerde yurtdışı çıkış tahdidi, alacaklı tahsil dairesinin talebi üzerine ilgili makamlarca kaldırılır.
Amme borçlusu hakkında uygulanan yurtdışı çıkış tahdidi, hastalık, iş bağlantısı gibi zaruri hallerde alacaklı tahsil dairesinin uygun görmesi ve bildirimi üzerine ilgili makamlar tarafından kaldırılır. Bu fıkraya göre yurtdışı çıkış tahdidinin kaldırılmış olması yeniden tatbikine mani değildir.
Amme borçlusuyla birlikte amme alacağının ödenmesinden sorumlu olan ve bu kanuna göre amme borçlusu sayılan kişiler hakkında da bu maddede yer alan esaslara göre yurtdışı çıkış tahdidi uygulanır.
Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yurtdışı çıkış yasağında yeni düzenleme

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net